سیری بر اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی (ره)

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح چهار حوزه علمیه خراسان و کارشناس ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

2 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه- دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد- مدرسی معارف گرایش مبانی نظری اسلام.

3 هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

10.22081/jiss.2020.56346.1590

چکیده

امام خمینی (ره) بی‌هیچ تردید، حقیقتی زنده است. پویایی، ماندگاری و مرزناپذیری این حقیقت نیز، بی هیچ گمانی ریشه در هویت اسلامی آن دارد. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که بر اساس تفکرات امام، اندیشه‌های اجتماعی ایشان در حاکمیت اسلام، عرصه‌های اجتماعی و اداره جامعه چگونه نمود داشته است؟ بنابراین، با روش کتابخانه‌ای و با استناد به سخنان ایشان، ارزش‌ها، سمبل‌ها و نشانه‌های اجتماعی در ساختارها که مهمترین آن ساختار نهاد حکومت است، استخراج و نتیجه نهایی حاصل خواهد شد.
بر اساس یافته‌های پژوهش، انقلاب اسلامی به رهبری امام(ره) دین را وارد عرصه اجتماع و حکومت کرد و ارزش‌های دینی و انسانی را احیاء نمود. ویژگی بارز اندیشه‌های امام خمینی هویت دینی آن است. انقلاب اسلامی با پشتوانه باورهایی که امام (ره) آن عقاید و باورها را از متن منابع اسلامی به گستره جامعه کشانید و عملی کرد، به وقوع پیوست. در حقیقت احیاگر بزرگ معاصر توانست با ارائه مکتب اجتماعی اسلام، خط بطلانی بر همه تلاش‌های فرهنگی و سیاسی دشمنان اسلام در طول یک قرن ونیم گذشته کشید که سعی کرده بودند اسلام را به کلی از عرصه زندگی جامعه بیرون برانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Imam Khomeini's Social Thoughts

نویسندگان [English]

  • ebrahim mohammadzadeh Mazinan 1
  • javad gholami 2
  • Mohammad Javad enayati 3
1 Graduate of four levels of Khorasan seminary and MA in History and Civilization of Islamic Nations
2 Graduated from four levels of seminary - PhD student of Ferdowsi University of Mashhad, school of theoretical principles of Islam.
3 p.h
چکیده [English]

Imam Khomeini is certainly a living truth. The dynamics, persistence, and boundlessness of this fact are undoubtedly rooted in its Islamic identity. The purpose of this article is to answer the question how, based on the Imam's thoughts, how did his social ideas appear in the rule of Islam, the social realms and the administration of society? Thus, by means of the library method and based on their words, values, symbols and social symbols in structures, the most important of which is the structure of the institution of government, will be extracted and the final result will be obtained.
According to the findings of the research, the Islamic Revolution led by Imam (PBUH) introduced religion into the sphere of society and government and restored religious and human values. The distinctive feature of Imam Khomeini's ideas is its religious identity. The Islamic Revolution came about through the beliefs that the Imam (s) conveyed and practiced from the context of Islamic sources throughout the society. Indeed, by presenting the social school of Islam, the great contemporary revivalist was able to undo all the cultural and political efforts of the enemies of Islam during the last half century to try to push Islam out of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Justice
  • values
  • Thoughts
  • social