عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی بر اساس مفاهیم قرآن کریم (مورد مطالعه: خبرگان دانشگاه قرآن و حدیث قم)

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول اداره امور هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نراق

3 سردبیر مجله کاوشی نو در فقه و عضو هیات علمی پژوهشکده فقه و حقوق

10.22081/jiss.2020.56059.1581

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی بر اساس مفاهیم قرآن کریم از دیدگاه خبرگان دانشگاه قرآن و حدیث قم است. جامعه و نمونۀ آماری پژوهش حاضر را برخی مدیران دانشگاه قرآن و حدیث قم تشکیل داده اند. پژوهش به روش دادهبنیاد انجام شده است. در مبانی نظری پژوهش حاضر، به بحث در مورد سرمایۀ اجتماعی، عناصر تشکیل‌دهندۀ سرمایۀ اجتماعی و مقوله و زیر مقوله سرمایۀ اجتماعی پرداخته شده و برای رسیدن به مقوله‌های سرمایۀ اجتماعی با خبرگان دانشگاه قرآن و حدیث قم مصاحبه صورت گرفت و پس از سه مرحله کدگذاری مفاهیم مورد نظر مشخص گردیده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد مهم‌ترین عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی در بین عوامل بیـان ‌شـده در ایـن پژوهش، به ‌ترتیب شامل: حُسن ظن عمومی در جامعه، اعتماد اجتماعی، اخوت و برادری، انفاق و بخشش، مشورت با دیگران، اصلاح‌گری اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، همبستگی اجتماعی و همکاری و تعاون است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effective Elements on Social Investment Based on the Holy Quran's Concepts (A case study: Experts of Quran and Hadith University, Qom)

نویسندگان [English]

  • Ahmad mohammadifard 1
  • somayeh Ghajari 2
  • Reza esfandyari 3
1 The expert in charge of the Office for Faculty Members Affairs at Islamic Sciences and Culture Academy
2 Faculty member Islamic Azad University of Naraq
3 Editor of New Research in Jurisprudence and a member of the Faculty of Jurisprudence and Law
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify and prioritize the factors affecting social capital based on the concepts of the Holy Quran from the viewpoints of the Quran University and Qom Hadith experts. The population and statistical sample of the present study were some managers of the Quran University and the Hadith of Qom . The research has been done by the data base method. In the theoretical foundations of the present study, we discuss social capital, the constituent elements of social capital and the category and subcategory of social capital, and interview the experts of the Quran University and the hadith of Qom to reach the social capital categories. The target is specified. The results show that the most important factors affecting social capital according to the experts of Quran University and Qom hadith among the factors mentioned in this study are: public suspicion in society, social trust, brotherhood and charity, charity and forgiveness, consultation with Others are social reform, social communication, social cohesion, and collaboration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Social Capital"
  • "Social Trust"
  • "Social Collaboration"
  • "Social Communication"
  • "Quran Concepts"