انقلاب اسلامی : حوزویان و تولید علوم انسانی اسلامی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد

2 دانشگاه شاهد گروه علوم تربیتی

10.22081/jiss.2020.55441.1557

چکیده

انقلاب اسلامی در شرایطی به وقوع پیوست که قدرت های جهانی با داعیه نظم جهانی و در قالب مفاهیم جهانی شدن و دهکده جهانی به دنبال تسلط بر جهان بودند . غایت جهانی و مخاطب عام این انقلاب که با تاسی از گزاره های دینی عموم مردم و بشریت بود ،نقطه تعارض این حرکت با امپریالیزم جهانی و نظام سلطه بود .انقلاب ایران که مدعای ایدئولوژیک و فرهنگی مبتنی بر اسلام داشت ،بدون بازتولید چارچوب های تئوریک لازم در ابعاد نرم افزاری به این مهم واصل نخواهد شد . بنابراین تولید علوم انسانی اسلامی به مثابه نرم افزار جهان اسلام در رشته های مختلف موتور محرکه این انقلاب تلقی می شود . حوزه های علمیه به عنوان متولیان علوم اسلامی بعد از انقلاب اسلامی ظرفیت های بالقوه جهت تحقق این مهم دارند . در نوشتار حاضر سوال محوری ما این است که چه نسبتی بین حوزه های علمیه و علوم انسانی اسلامی برقرار است و انقلاب اسلامی چگونه شرایط مطلوب را محقق کرده است ؟ یافته های تحقیق دال بر آن است که انقلاب اسلامی تولید علوم انسانی اسلامی را ازامکان به ضرورت تبدیل کرده است و همچنین تولید و تاسیس این علوم بالاصاله بر عهده حوزه های علمیه است . روش تحقیق مورد استفاده ،روش تحلیلی –توصیفی و جمع آوری داده ها نیز اسنادی است .
کلمات کلیدی : انقلاب اسلامی ،حوزه های علمیه ، علوم انسانی اسلامی ،امپریالیزم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

انقلاب اسلامی : حوزویان و تولید علوم انسانی اسلامی

نویسندگان [English]

  • davood rahimisojasi 1
  • mohsen dibaee 2
1 Faculty of Social Sciences, Shahed University
2 teacher
چکیده [English]

انقلاب اسلامی در شرایطی به وقوع پیوست که قدرت های جهانی با داعیه نظم جهانی و در قالب مفاهیم جهانی شدن و دهکده جهانی به دنبال تسلط بر جهان بودند . غایت جهانی و مخاطب عام این انقلاب که با تاسی از گزاره های دینی عموم مردم و بشریت بود ،نقطه تعارض این حرکت با امپریالیزم جهانی و نظام سلطه بود .انقلاب ایران که مدعای ایدئولوژیک و فرهنگی مبتنی بر اسلام داشت ،بدون بازتولید چارچوب های تئوریک لازم در ابعاد نرم افزاری به این مهم واصل نخواهد شد . بنابراین تولید علوم انسانی اسلامی به مثابه نرم افزار جهان اسلام در رشته های مختلف موتور محرکه این انقلاب تلقی می شود . حوزه های علمیه به عنوان متولیان علوم اسلامی بعد از انقلاب اسلامی ظرفیت های بالقوه جهت تحقق این مهم دارند . در نوشتار حاضر سوال محوری ما این است که چه نسبتی بین حوزه های علمیه و علوم انسانی اسلامی برقرار است و انقلاب اسلامی چگونه شرایط مطلوب را محقق کرده است ؟ یافته های تحقیق دال بر آن است که انقلاب اسلامی تولید علوم انسانی اسلامی را ازامکان به ضرورت تبدیل کرده است و همچنین تولید و تاسیس این علوم بالاصاله بر عهده حوزه های علمیه است . روش تحقیق مورد استفاده ،روش تحلیلی –توصیفی و جمع آوری داده ها نیز اسنادی است .
کلمات کلیدی : انقلاب اسلامی ،حوزه های علمیه ، علوم انسانی اسلامی ،امپریالیزم

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلمات کلیدی : انقلاب اسلامی
  • حوزه های علمیه
  • علوم انسانی اسلامی
  • امپریالیزم