رویکرد مسأله محوری در علم اجتماعی اسلامی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

موسسه امورشی و پژوهشی امام خمینی

10.22081/jiss.2020.55118.1543

چکیده

در علوم انسانی‌ اسلامی و به طور خاص در علم اجتماعی اسلامی رویکردهای مختلفی مطرح گردیده است. رویکرد مسأله محوری که در ذیل رویکرد عام‌تر استنباطی قرار می‌گیرد، از حدود یک قرن و نیم پیش عملا مورد توجه قرار داشته اما درباره آن مباحث نظری مستقل و جدی صورت نگرفته است. این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیلی منطقی و در مواردی نیز با استفاده از فراتحلیل آثاری که در ذیل این رویکرد می گنجد به دنبال معرفی و تبیین بیشتر این رویکرد است. مسأله محوری، رویکردی عملگرا و در حال تحقق است که به دنبال فهم و حل مسائل اجتماعی عینی یا نظری موجود در جامعه اسلامی می‌ً باشد و عملا می‌تواند با بهره‌گیری از شیوه عام استنطاق در فهم متون اسلامی و از طریق توسعه روش‌های متدوال مطرح در علوم اسلامی، فضای جدیدی را در علم اجتماعی اسلامی بگشاید و عجالتا بخشی از نیازهای مطرح را برطرف سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Problem-based approach in islamic social science

نویسنده [English]

  • gholamreza parhizkar
Imam komini institute
چکیده [English]

در صورت نیاز در آینده چکیده انگلیسی را ارسال خواهم کرد.
در علوم انسانی اسلامی و به طور خاص در علم اجتماعی دینی رویکردهای مختلفی مطرح گردیده است. رویکرد مسأله محوری که در ذیل رویکرد عام‌تر استنباطی قرار می‌گیرد، از حدود یک قرن و نیم پیش عملا مورد توجه قرار داشته اما درباره آن مباحث نظری مستقل و جدی صورت نگرفته است. این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیلی منطقی و در مواردی نیز با استفاده از فراتحلیل آثاری که در ذیل این رویکرد می گنجد به دنبال معرفی و تبیین بیشتر این رویکرد است. به نظر می رسد این رویکرد عملگرا که به دنبال فهم و حل مسائل اجتماعی عینی یا نظری موجود در جامعه اسلامی است، می‌تواند با بهره‌گیری از شیوه عام استنطاق در فهم متون دینی و از طریق توسعه روش‌های متدوال مطرح در علوم دینی فضای جدیدی را در علم اجتماعی دینی بگشاید و عجالتا بخشی از نیازهای مطرح را برطرف سازد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Human Sciences
  • islamic Social Science
  • problem-based approach
  • purpose
  • problem
  • method
  • Inference