خاستگاه نظریه های سیاستی در تدوین سیاستهای فرهنگی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

مدیریت راهبردی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه باقر العلم، قم، ایران

10.22081/jiss.2020.55106.1544

چکیده

یکی از موثرترین برنامه‌های فرهنگی کشورها، «سیاستها، برنامه‌ها و طرح»های فرهنگی است که در قالب برنامه‌های دولت، تدوین و پس از تصویب اجرا می‌گردد.
محور برنامه‌های فرهنگی در قانون برنامه توسعه کشور، «سیاستهای فرهنگی» است، سیاست فرهنگی به تصمیمات و فعالیتهای عامدانه و ازپیش طراحی شده‌ای گفته می‌شود که نهادهای مختلف در جهت حل مسائل فرهنگی از خود بروز می‌دهند.
زیرساخت تنظیم سیاستهای فرهنگی، نظریه سیاستی است، نظریه سیاستی نظریه‌ای کاربردی است که می‌تواند چارچوب عمل دولتی و مداخله حکومتی را بر مبنای ارزش‌های هر جامعه تصویر کند.
در این مقاله در پی بررسی سازوکار شکل‌گیری نظریه‌های سیاستی فرهنگی به واکاوی خاستگاه اعتقادی (ایدئولوژی لیبرالیسم، سوسیالیزم و نیولیبرالیسم) و خاستگاه نظری (پارادایم‌های عمده در نظریه‌های فرهنگی) و خاستگاه اجتماعی (مکاتب فکری) در ادبیات سیاستگذاری فرهنگی غرب می‌پردازیم تا ضمن ایجاد بستر نقد ادبیات رقیب، زمینه‌ای برای طراحی نظریه‌های سیاستی فرهنگی در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت فراهم شود و در این مسیر در تله نظریه‌های فرهنگی بیگانه گرفتار نشویم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The origin of policy theories in the formulation of cultural policies

نویسنده [English]

  • yosuf hoseinnejadkhaki
Strategic Management, Faculty of Social Sciences, Bagher Al-Aloom University, Qom, Iran
چکیده [English]

One of the most effective cultural programs of countries is the "cultural policies, plans and plans" that are implemented in the form of state programs, and after adoption.
The cultural policy axis in the Country Development Program law is "Cultural Policies." Cultural policy refers to deliberate, previously planned, deliberate decisions and activities that various institutions address to address cultural issues.
Infrastructure for the regulation of cultural policies is policy theory, applied theory theory theory that can depict the framework of government action and government intervention based on the values ​​of each society.
In this paper, we study the mechanism of the formation of cultural-policy theories of the origin of belief (the ideology of liberalism, socialism, and neoliberalism) and the theorical origins (major paradigms in cultural theories) and the social origin (schools of thought) in the Western cultural literature of the West, The critique of rival literature, the ground for the development of cultural-political theories in the Islamic model of Iran, will be developed and not caught up in the trap of alien cultural theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy theory
  • cultural policies
  • cultural theories