تأثیر دلبستگی ایمن بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی با تأکید بر اندیشه تربیتی امام موسی صدر

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس، گروه علوم قرآن و حدیث

3 دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس

10.22081/jiss.2020.54668.1530

چکیده

دلبستگی مادر - کودک پیوند عاطفیِ پایداری است که زمینه‌های شکل‌گیری آن پیش از تولد کودک بوده و در سال‌های ابتدایی عمر به نقطه اوج خود می‌رسد. شخصیت و روابط اجتماعی انسان به شدت متأثر از کیفیت دلبستگی او در دوران کودکی است. ﺳﺮﻣﺎیه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ نیز به عنوان ثروت نامرئیِ جوامع ﺑﺮ رواﺑﻂ اجتماعی ﻣﻴﺎن انسان‌ها ﺗﻤﺮﻛﺰ دارد و زمینه تداوم و تقویت روابط، همکاری و تعاملات را در ابعاد مختلف جامعه فراهم می‌سازد. بنابراین کیفیت و نوع دلبستگی می‌تواند در جهت تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی مؤثر باشد. در این پژوهش تلاش شده با تأکید بر اندیشه تربیتی امام موسی صدر تاثیر دلبستگی ایمن بر کیفیت سرمایه اجتماعی بررسی شود. با توجه به اندیشه تربیتی امام موسی صدر می‌توان دریافت او ضمن تأکید بر لزوم شکل‌گیری «پیوند عاطفی» در خانواده، مادر یا همان «چهره دلبستگی» را ترغیب می‌کند که در تقویت این رابطه نهایت کوشش خود را داشته باشد. محصول این «پیوند عاطفی» ارتباط محکم بین نسل‌ها است. او با استناد به منابع و آموزه‌های اصیل دینی مادر را مصداق بارز «وجه الله» در روی زمین می‌داند که با فدا کردن جسم و جان خود کودک را غرق در دریای محبت و لطف می‌کند. بر پایه دیدگاه امام موسی صدر می‌توان گفت با تشکیل دلبستگی ایمن درکودکی، انسانی مؤمن، متعهد و مسئولیت‌پذیر پرورش می‌یابد که می‌تواند سرمایه اجتماعی عظیمی را تولید نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of “secure attachment” on “social capital” formation according to Emam Mosa Sadr´s educational thoughts

نویسندگان [English]

  • r k 1
  • kazem ghazizadeh 2
  • ensieh sadat eskaf 3
1 دانشگاه تربیت مدرس
2 tarbiat modares university
3 tarbiat modares university
چکیده [English]

‘Mother-Child attachment’ is a sustained emotional bond that has prenatal formation fields and peaks in the initial years of life. Human personality and social relationships are deeply influenced by his attachment quality in his childhood. “Social capital” also concentrates on human social relationships as intangible assets of the societies and endures and strengthens the relations, cooperation and interactions in different aspects of the society. Therefore, the attachment quality and type can strengthen or weaken the social capital. It is tried in this article to survey the influence of “secure attachment” on social capital quality by emphasizing on Emam Mosa Sadr´s educational thoughts. Paying attention to Emam Mosa Sadr´s educational thoughts clarifies that he, besides insisting on the necessity of the formation of emotional bond in the family, encourages mother or the “attachment symbol” to try her utmost to strengthen this relationship. The production of this “emotional bond” is a firm relationship between generations. Referring to original religious doctrines and sources, he called mother the prominent symbol of “vajhollah” on the earth who bathe child in grace and affection by sacrificing her body and soul. On the basis of this theory, it can be said that by forming “secure attachment” in childhood, a faithful and liable human, who can produce enormous social capital, will be trained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secure Attachment
  • social capital
  • Emam Mosa Sadr
  • Mother