پساسکولاریسم، سبک زندگی و آموزه‌های دینی (موردمطالعه دبیرستان‌های شهر قم)

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی نراق

2 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه قم

3 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه

10.22081/jiss.2019.54055.1497

چکیده

پساسکولاریسم به معنی گرایش دوباره به دین و تأثیر آن در زندگی مردم می‌باشد. در همین راستا پژوهش حاضر، به بررسی ارتباط آموزه‌های دینی بر سبک زندگی دبیرستان‌های ناحیه چهار قم به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه پرداخته است. برای محاسبه حجم نمونه از جدول مورگان استفاده و برای هردو گروه (دختر و پسر) به‌صورت مستقل، نمونه‌ای متشکل از 360 نفر به‌طور تصادفی انتخاب شد. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، با استفاده از آمار استنباطی است که از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، رگرسیون خطی ساده به‌دست‌آمده است. در این پژوهش، پرسشنامه سبک زندگی، شش عامل را که باهم ارتباط درونی داشتند موردبررسی قرار می‌دهد. نتایج پژوهش در حالت کلی، نشان داد که آموزه‌های دینی در چهار بعد از سبک زندگی، رابطه معناداری دارد که بیشترین تأثیر در بعد درک از زندگی و سپس به ترتیب، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مدیریت استرس و حمایت اجتماعی بود. از مقایسه‌ای که میان دو گروه پسران و دختران انجام شد، نتایج، نشان‌دهنده‌ی برتری گروه پسران در دو بعد حمایت اجتماعی و مدیریت استرس نسبت به دختران و در مقابل برتری ناچیز گروه دختران در دو بعد مسئولیت‌پذیری اجتماعی و درک از زندگی نسبت به گروه پسران بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Post secularism, life style and Religious teachings(Studied case High schools in Qom).

نویسندگان [English]

  • mohammad hosein pouryani 1
  • mostafa alizade arand 2
  • rahman ansary 3
1 Assistant, department of sociology, islamic Azad University naraq.
2 master of social sciences of qom university.
3 : master of social sciences of qom university.
چکیده [English]

Post-secularism means re-tendency to religion and its impact on people's lives. In this regard, the present study investigates the relationship between religious teachings on the life style of high school students of Qom district 4 using survey methodology and a questionnaire. Morgan table is used to calculate the sample size. Independently, a sample of 360 people is randomly selected for both groups (girls and boys). The analysis of information is done by using SPSS. In this study, the lifestyle questionnaire examines six factors that have an internal relationship. The results of the research generally shows that religious teachings have a significant effect on four dimensions of lifestyle, the greatest of which is understanding life and then, respectively, social responsibility, stress management, and social support. According to a comparison done between boys and girls, the results shows the boys' superiority in two dimensions of social support and stress management and in contrast, the girls' insignificant supremacy in two dimensions of social responsibility and life perception.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-secularism
  • life style
  • Religious Teachings