نگاه فرایندی به سنت های اجتماعی درسورۀ اسراء

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 استاد و پژوهشگر

10.22081/jiss.2019.53621.1483

چکیده

کل نظام هستی بر پایۀ قانون علی - معلولی و هدف مندی استوار می باشد. بر همین مبنا روابط حاکم بر عالم انسانی و غیر انسانی، مبتنی بر اصل تاثیر و تاثر است. روابط اجتماعی انسان نیز، خارج از این سیستم و حتمیت نمی باشد. قرآن که دربردارندۀ قوانین چیستی و چرایی عالم هستی است، از هست اجتماعی سخن گفته و بر این دسته از قوانین الزامی، نام «سنن» نهاده است که در علوم اجتماعی بدان «سنت های اجتماعی» گویند. البته، به اعتبار وقوع این سنت ها در گذشته، «فلسفۀ تاریخ» و به اعتبار حال و آینده،« سنت های اجتماعی» گویند. با توجه به گستردگی قرآن و محدودیت ظرفیت مقاله برای شناسایی سنت های اجتماعی در قرآن، تنها سورۀ مبارکۀ اسراء، که کلیدی ترین سنت های اجتماعی را متذکر شده، مورد بررسی قرار گرفت، تا به عنوان دانش بنیادی، مفید برای تحلیل پدیده های اجتماعی پیش رو واقع شود.
در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی، به کمک منابع تفسیری، تاریخی و جامعه شناسی، در پی شناسایی سنن و قواعد حاکم بر تاریخ و اجتماع بشر برآمدیم.
قوانین و سنن شناسایی شده در این سوره: اصل هدایت گری خدا و هدایت پذیری بشر،اصل مختاربودن، اصل تربیتی تشویق، اصل بازخورد گیری سنت استمهال، پاداش و در نهایت جانشینی اهل حق بر باطل یا سنت استخلاف می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proces patrzenia na tradycje społeczne więźniów

نویسندگان [English]

  • hasan ghafari far 1
  • safora salari 2
1 استاد
2 Professor and researcher
چکیده [English]

The whole system of being is based on the law of causality and purpose. Based on this, the relations prevailing on the human and inhuman world are based on the principle of effect and effect. Human social relations are not outside of this system and uncertainty. The Qur'an, which contains the rules of the law and the reason for the universe, has spoken of being social and refers to this category of obligatory laws, the term "traditions", which in the social sciences refer to them as "social traditions". Of course, the "history philosophy" and the "future of the present" and "social traditions" are the credibility of these traditions. Given the widespread use of the Quran and the limited capacity of the article to identify social traditions in the Qur'an, the only surah al-Asrahi, which mentions the most important social traditions, was examined, as a fundamental knowledge useful for analyzing social phenomena To be faced.
 In the present study, through descriptive-analytical method, with the help of interpretive, historical and sociological sources, we sought to identify the traditions and rules governing the history and community of mankind.
The rules and traditions identified in this chapter are: the principle of God's guidance and human guidance, the principle of freedom of movement, the principle of educational encouragement, the principle of feedback, the reciprocal tradition, the reward and, ultimately, the succession of the rights of the right to the falsehood or the tradition of the subordinate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tradition
  • social tradition
  • philosophy of history
  • Holy Quran
  • prayer
  • guidance