مولفه‌های ارتباط بین فردی شیعیان با اهل سنت از دیدگاه معصومین علیهم السلام مورد مطالعه کتاب "جامع احادیث الشیعة"

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران

2 کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره

10.22081/jiss.2019.53305.1474

چکیده

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که مولفه‌های ارتباط بین فردی شیعیان با اهل سنت از دیدگاه معصومین علیهم السلام طبق کتاب جامع احادیث الشیعة چیست؟ در این راستا احادیث مربوطه از مجموعه‌ی 25 جلدی کتاب مذکور در نرم افزارهای حدیثی جمع‌آوری و بررسی شد. سپس با روش تحلیل محتوای کیفی عرفی و با رویکردی استقرایی داده‌های موجود تحلیل شده و با استخراج مفاهیم کلیدی و مقولات فرعی و اصلی، نتیجه‌ی نهایی حاصل گشت. طبق یافته‌های پژوهش، ائمه علیهم السلام در سخنان خود بیش از هر مولفه‌ای بر شیوه‌های ارتباطی تاکید داشته‌اند که در دو مقوله‌ی اصلی می‌گنجند. مقوله‌ی اصلی نخست شیوه‌های ارتباطات کلامی شیعیان در تعامل با اهل سنت، مشتمل بر چهار مقوله‌ی فرعی مجادله، تقیه‌ی زبانی، فاش نکردن اسرار و رعایت آداب کنش گفتاری می‌باشد که همگی بر سنجیده بودن کلام شیعیان در شرایط گوناگون تاکید دارند. مقوله‌ی اصلی دوم نیز شیوه‌های ارتباطات غیر کلامی شیعیان در تعامل با اهل سنت است که هشت مقوله‌ی فرعی اسوه سازی شیعیان، تقیه‌ی رفتاری، برجسته سازی هویت شیعی، تبلیغ غیر مستقیم، معاشرت بین فردی، مشارکت فعال در امور اجتماعی مانند عبادات جمعی، ایجاد فضای تکریم ائمه علیهم السلام و به کارگیری برخورد‌های سلبی را در بر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of Shiite Interpersonal Communication with Sunnis from the Perspective of the Infallibles (AS) case Comprehensive Hadith Al-Shi'a

نویسندگان [English]

  • meysam farokhi 1
  • زهرا جعفری 2
1 ستادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران
2 کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره
چکیده [English]

The proper interpersonal communication between the Shiites and Sunni people is necessary to preserve the integrity of the Islamic society. The Shi'ite leaders have said that they have come up with solutions for communicating well with the Sunni people. The purpose of this research is to answer the question of what are the components of Shiite interpersonal communication with Sunnis from the viewpoint of the infallibles of Ali (as) in the comprehensive book of Hadith al-Shi'a? In this regard, the relevant hadiths were collected from the 25-volume series of the book mentioned in the Hadith software. Then, by analyzing the qualitative content content of the custom and with the inductive approach of the available data, the final result was obtained by extracting key concepts and subcategories. According to the findings of the research, the Imams (PBUH), in their speeches, emphasized on communication methods more than any other subject, which are included in two main categories. The main category of the primary methods of Shiite verbal communication in interacting with Sunnis consists of four subcomponents of controversy, linguistic achievement, secrecy unmasking, and observance of spoken action practices, all of which emphasize the evaluation of Shiite words in various circumstances. The second main category is the non-verbal communication techniques of Shiites in dealing with Sunnis, which include eight sub-categories of Shi'a Islamism, behavioral evidences, Shiite identity highlighting, indirect propaganda, interpersonal intercourse, active participation in social affairs, such as collective worship, creation of space Reverence to the Imams and the use of clashes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication
  • interpersonal communication
  • infallibles (a)
  • humaid hadeith al-Shi'a
  • Shi'a
  • Sunni