صورتبندی و تحلیل موقعیتسازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

2 هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

3 مدیر گروه مدیریت راهبردی دانشگاه باقرالعلوم

4 استاد

10.22081/jiss.2019.53205.1471

چکیده

هر موضعگیریِ سیاستگذار، یک موقعیت هرمنوتیکی را برای وی رقم می‌زند و فهم‌های بعدیِ او متأثر از این انتخاب است. چنین موقعیت‌هایی، موقعیت‌سازهای هرمنوتیکی هستند که برخی از آنها کلیدی است و با هر انتخاب در این موقعیتها، زنجیره‌ای از موقعیتهای هرمنوتیکی بوجود خواهد آمد. چنین واگرایی زنجیره‌‌‌‌‌‌وار در بین سیاستگذاران، موجبات تشتت و بی‌ثباتی در فرایند سیاستگذاری شده و ناکارآمدی نظام در حل مسائل عمومی خانواده بهمراه خواهد داشت.
در این پژوهش با بهره‌گیری از راهبرد تحلیل مضمون، موقعیت‌های تقابلی در حوزه خانواده، بر اساس شش منبع استخراج شده و طی 11 مرحله و نیز با بهره‌گیری از روش ISM، موقعیت‌سازهای کلیدی هرمنوتیکی شامل: «کراهت یا وجاهت لذت‌گرایی جنسی‌‌ مشروع»، «تقابل در نگاه اجتماعی و فردی نسبت به حدود و ثغور امور جنسی»، «اخلاق مراقبت یا اخلاق عدالت‌محور» و «خانواده‌ ایده‌آل اسلامی» مشخص و تبیین شده است. در پایان مهم‌ترین چالش‌های هرمنوتیکی حوزه خانواده مبتنی بر روابط موقعیت‌سازهای کلیدی هرمنوتیکی در یک سطح «کلی» و چهار سطح موقعیت‌سازهای کلیدی هرمنوتیکی در حوزه خانواده واکاوی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation and analysis of key hermeneutical situation creators of the cultural policy making in the Islamic Republic of Iran in the sphere of the family

نویسندگان [English]

  • husein parkan 1
  • ahmad vaezi 2
  • seyed mohammad hossein hashemian 3
  • n karan 4
1 dte.ir
2 dte.ir
4 هیات علمی
چکیده [English]

Any situation of the politician, have a hermeneutical situation that creates for him and his later understandings affected by this choice. Such situations are hermeneutical situation creators that some of them are key and with any choice in these situations, a chain of hermeneutic situations will arise.
In this research, by using the thematic analysis method, Conflict situations in the family, based on six sources, includes upstream documentation , statement by Imam Khomeini and Supreme Leader of the Revolution, strategies and policies adopted by governments, comments by the authorities, Elite and educators, models and patterns of public and cultural policy, and also 21 dilemmas of the Council of Europe, Extracted and also by using the ISM method the key hermeneutical situation creators are identified and explained. In the end, the most important hermeneutical challenges in the family based on hermeneutical situation creators relationships in the family domain, has been analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Family"
  • "Cultural Policy making"
  • "hermeneutical situation creators"
  • "hermeneutical situation"