ابهام معرفتی در میدان مجازی و بازتعریف سرمایه اجتماعی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی، علوم اجتماعی، طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه تهران

10.22081/jiss.2020.53012.1466

چکیده

ما در این نوشتاربه دنبال پدیدارشناسی سرمایه اجتماعی در بستر تعاملات روزمره کنشگران در شبکه های اجتماعی و همچنین متاثر از این میدان، در جامعه، هستیم. کنشگر با شرکت در میان ذهنیت جدید شبکه های اجتماعی، نوع متفاوتی از روابط اجتماعی نسبت به شیوه سنتی کنش متقابل را تجربه می کند. یک شبکه‌ ی بادوام از نظر بوردیو با امکان آشنایی وشناخت متقابل، هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار می‌کند و آنان را مستحق اعتبارمی‌سازد. در بررسی و تحلیل مولفه های سرمایه اجتماعی با مصاحبه و تحلیل 25 نمونه نشان داده شد، شناخت متقابل کنشگر در میدان مجازی دچار ابهام و هستی شناختی پدیده ها از سطح واقع گرا به آرمان گرا فروکاست می شود و اعتماد بر اساس شناخت متقابل به سطح اعتماد بنیادین تغییر می یابد ودر ابعاد اطمینان و امنیت خلل ایجاد می شود. هرچند شبکه روابط گسترده تر می شود، اما در کیفیت سست و موقتی هستند.این گستردگی در مواردی که شناخت افراد ضروری نیست ( کنش بیشتر جنبه کارکردی دارد تا ارتباطی) سرمایه اجتماعی را بهبود می بخشد. همچنین در عبور از طبقه بندی های اجتماعی، میدان مجازی را در توزیع سرمایه اجتمای به عدالت نزدیک تر می کند. در نتیجه این تغییرات در مولفه های سرمایه اجتماعی، ما به بازتعریف این مفهوم می رسیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The epistemic ambiguity in the virtual field and the redefinition of social capital

نویسندگان [English]

  • marziye zare 1
  • hamid parsanya 2
1 sociology,social science, tabatabaee, tehran, iran
2 Professor at Tehran University
چکیده [English]

In this paper, with a phenomenological approach, we examine the interactions of the actors on social networks as well as the impact of this field on society. By participating in the new social networking mentality, the actor experiences a different kind of social relationship than the traditional mode of interaction. For Bourdieu, a durable network of mutual acquaintances, each of its members enjoys the support of collective capital and makes them eligible. We studied and analyzed the components of social capital in a virtual field. By interviewing and analyzing 25 samples (Ms. and Mr., in Tehran, about the age of 18-43), the mutual recognition of the actor in the virtual field is ambiguous, the ontological phenomena are reduced to the epistemic level and the trust based on Interdependent knowledge changes to the level of basic trust, and although the network becomes more widespread, it is in a loose and temporary quality. As a result of these changes, we will redefine this concept in our social capital components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • virtual social networks
  • social relations
  • epistemology