آسیب شناسی انگاره وجوب همگانی امر به معروف و نهی از منکر

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22081/jiss.2019.52570.1451

چکیده

امر به معروف و نهی از منکر به معنای نشان دادن واکنش در برابر مخالفت دیگران با هنجار ها و ارزش های اجتماعی و دینی و حفاظت از آن ها دو اصل ممتاز و برجسته در میان اصول دینی در تمامی مذاهب اسلامی هستند ودر مذهب شیعه از فروع و در تسنن از اصول دین به حساب می آیند و در علوم اجتماعی نیز مفاهیمی مشابه آن ها مورد بحث و تاکید قرارمی گیرد مانند«نظارت اجتماعی» و «حفاظت از هنجار ها وارزش ها» و «ضمانت اجرای قانون» و با وجود صراحت بسیاری از ادله فقهی درکفایی بودن این دو فریضه بسیاری از محققان بر نظریه همگانی بودن آن و ضرورت تعمیم این وظیفه به تمامی افراد، ملت اصرار می ورزند این تحقیق بدون ورود به مباحث فقهی و ادله عقلی و نقلی طرفین با نگاهی بیرونی و تجربه گرایانه به این موضوع و با استفاده از تجربیات تاریخی اجرای این اصل می کوشد پی آمدها اجتماعی و فرهنگی نظریه اول یعنی همگانی شدن این وظیفه را معرفی کند و پیآمدهای ناگواری را که در همگانی کردن این دو فریضه می تواند قابل انتظار باشد به جامعه معرفی کند و نهایت خطر «شیوع سطحی نگری و عوامزدگی»، «بی نظمی و اختلال نظام» و «محدود شدن دایره تاثیر»را به عنوان پیآمدهای منفی همگانی کردن این دو فریضه به اثبات می رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consequences of Popularizing Emroh in Society and Culture

نویسنده [English]

  • mm mm
mmm
چکیده [English]

Promulgation of the good and forbidding the deniers means showing reaction to the opposition of others to the norms and values of social and religious and protecting them are two distinct and distinguished principles among religious principles in all Islamic religions and in the Shia's religion, Sunnis are considered the principles of religion and social sciences also discuss similar concepts, such as "social supervision" and "protection of norms and values" and "law enforcement", and despite the openness of many The jurisprudential justification of these two freedoms is many The researchers insist on the theory of its universal existence and the necessity of generalizing this duty to all individuals, the nation, without entering into jurisprudential debates and rational and narrative arguments of the parties with an exterior and empirical view on this issue and using historical experience of this implementation. The principle seeks to introduce the social and cultural consequences of the first theory, the generalization of this task, and the unfortunate consequences that could be expected in publicizing these two conditions, and the ultimate danger of "superficial outbreak and socialization," " Disorder and system disturbance "and" limitation of the impact circle "as a negative consequence of this generalization And the promise proves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Popular
  • Disgusting
  • Slavery
  • System Disorder
  • impact