الگوی تبلیغی امام موسی صدر در تعامل با شیعیان لبنان

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران

2 کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره

10.22081/jiss.2019.52264.1437

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی الگوی تبلیغی امام صدر در تعامل با شیعیان لبنان می باشد. در این راستا از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. بررسی مجموعه‌ی سخنرانی‌هاو فعالیت‌های امام موسی صدر نشان می‌دهد، ایشان الگوی متفاوتی از تبلیغ دین ارائه می‌کند که درباره ویژگی های مبلغ اسلامی از منظر امام صدر باید عنوان نمود که ایشان مبلغ را یک مصلح اجتماعی می‌داند و با تاکید بر توجه به عدالت طلبی از سوی مبلغان، آنان را بر استقامت در راه تبلیغ فرامی‌خواند. هدف مبلغ از دیدگاه امام موسی صدر را می‌توان پرورش انسان در راه کمال عنوان کرد که ایشان نقش اصیل عالم دین را انسان سازی و تربیت انسان می‌دانستند. در راستای ابزار تبلیغ نیز ایشان از دو ابزار بیش از ابزارهای دیگر بهره می بردند که شامل ابزار سخنرانی و ابزار گفتگو می‌ باشد. در حوزه ی شیوه‌های تبلیغی می‌توان 5 شیوه ی تسامح و سهل گیری، استفاده از دین در امور زندگی، تبلیغ عملی مبتنی بر خدمت، تبلیغ مبتنی بر فطرت و الگوسازی را به عنوان شیوه های مرجح تبلیغی عنوان نمود در حیطه ی مخاطب شناسی تبلیغ نیز امام موسی صدر خدمت به مردم را کارکرد اصلی ادیان می دانند و بر این باورند تبلیغ دین از طریق خدمت رسانی به مردم و توجه به وضع معیشتی آنان می تواند در افزایش گرایش به دین موثر باشد به همین جهت در حوزه ی مخاطب شناسی، مطالعه میدانی مسائل اجتماعی و شناخت مخاطب و آشنایی با نیاز‌های روحی را ضروری و مبرم می دانستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the propaganda template of Imam Musa Sadr in interacting with the Lebanese Shiites

نویسندگان [English]

  • meysam farokhi 1
  • نرگس دیده خانی 2
1 ستادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران
2 کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the propaganda pattern of Imam Sadr in dealing with Lebanese Shiites. In this regard, thematic analysis method has been used. A review of the collection of lectures, shows that he presents a different pattern of propagation of religion, which should indicate that the characteristics of the Islamic mission from the perspective of Imam Sadr is that he considers the sum as a social welfare and emphasizes the attention Justice by propagandists calls them on endurance in the way of propaganda. The goal of the mission from the point of view of Imam Musa Sadr can be the cultivation of man in the way of perfection, which he regarded as the original role of the world of religion as the humanization and education of mankind. In the direction of the advertisement tool, he also used two tools more than other tools, including lecture tools and conversational tools. In the field of propaganda, there are five ways of tolerance and seduction, the use of religion in life, service-based propaganda, propaganda based on nature, and modeling as promotional methods. In the field of advertizing, Imam Musa Sadr believes that serving the people as the main function of the religions and believing that propagating religion through serving the people and paying attention to their livelihoods can be effective in increasing religious orientation, therefore, in the field of audience, field study of issues Social and knowledge of the audience and familiarity with spiritual needs were considered urgent

کلیدواژه‌ها [English]

  • Propaganda
  • propaganda of religion
  • propaganda pattern
  • Imam Musa Sadr
  • Lebanese Shiites