تحلیل پدیدارشناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام)

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی. دانشکده علوم انسانی

2 دانشگاه کاشان. دانشکده علوم انسانی. دانشجوی دکتری

3 علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان، دانشکده حقوق

10.22081/jiss.2019.52105.1431

چکیده

با سیطره یافتن وجه تکنولوژیک در زیست جهان و حیات معاصر، ساحت تعاملات اجتماعی و شیوه های هویت یابی و هویت سازی در اینگونه فضاها نیز تغییر یافته اند. چنانکه شبکه های اجتماعی آنلاین از بسترهای مهم خودابرازی، ساخت هویت شخصی و نمایش منش اجتماعی و سبک زیستی هستند. این پژوهش با استفاده از آرای نظری جامعه شناختی مرتبط با سبک زندگی و رسانه های اجتماعی آنلاین به تحلیل چگونگی بازنمایی و نمایش زیست روزمره در فضای اینستاگرام پرداخته است. روش پژوهش از نوع کیفی است و حجم نمونه با اتکا بر منطق اشباع نظری شامل 23 نفر است. تحلیل داده ها با استفاده روش تحلیل درونمایه ای کلارک و براون انجام شده است. نتایج پژوهش فوق بیانگر این هستند که کنشگران ایرانی در فضای مجازی، شبکه اینستاگرام را بستری برای نمایش زندگی روزانه، اشتراک گذاری جنبه های جذاب بدنی و ارائه گزارشی از تفریحات و لذت های فردگرایانه می دانند. از سوی دیگر نتایج حاکی از اینست که شبکه اجتماعی اینستاگرام عرصه ای ست که کنشگران فعال در ان به میانجی نمایش فیلم ها و عکس ها روایتی از چگونگی و چیستی سبک زندگی خود و ذائقه های زیستی شان به دیگران نمایش می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenological analysis of consumer consumption and lifestyle in online social networks (Case study: Instagram users)

نویسندگان [English]

  • mehran sohrabzade 1
  • morteza vahedian 2
  • hasan piri 3
1 social sciences department, faculty of huminties
2 University of Kashan
3 social science
چکیده [English]

با سیطره یافتن وجه تکنولوژیک در زیست جهان و حیات معاصر، ساحت تعاملات اجتماعی و شیوه های هویت یابی و هویت سازی در اینگونه فضاها نیز تغییر یافته اند. چنانکه شبکه های اجتماعی آنلاین از بسترهای مهم خودابرازی، ساخت هویت شخصی و نمایش منش اجتماعی و سبک زیستی هستند. این پژوهش با استفاده از آرای نظری جامعه شناختی مرتبط با سبک زندگی و رسانه های اجتماعی آنلاین به تحلیل چگونگی بازنمایی و نمایش زیست روزمره در فضای اینستاگرام پرداخته است. روش پژوهش از نوع کیفی است و حجم نمونه با اتکا بر منطق اشباع نظری شامل 23 نفر است. تحلیل داده ها با استفاده روش تحلیل درونمایه ای کلارک و براون انجام شده است. نتایج پژوهش فوق بیانگر این هستند که کنشگران ایرانی در فضای مجازی، شبکه اینستاگرام را بستری برای نمایش زندگی روزانه، اشتراک گذاری جنبه های جذاب بدنی و ارائه گزارشی از تفریحات و لذت های فردگرایانه می دانند. از سوی دیگر نتایج حاکی از اینست که شبکه اجتماعی اینستاگرام عرصه ای ست که کنشگران فعال در ان به میانجی نمایش فیلم ها و عکس ها روایتی از چگونگی و چیستی سبک زندگی خود و ذائقه های زیستی شان به دیگران نمایش می دهند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social networks
  • Self-confidence
  • lifestyle
  • modern consumption