ماکس وبر و بازسازی منطق استعلایی کانت در منطقِ تکوینیِ علم اجتماعی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

2 استاد تمام دانشکده فلسفه دانشگاه تهران

10.22081/jiss.2019.51868.1424

چکیده

وبر از جمله‌ی بنیان‌گذاران علم اجتماعی به شمار می‌آید، هر مجموعه‌ی معرفتی نیز به ضرورت از روش و منطقی تبعیت می‌کند. وی مدعی است که از منطق تکوینی برای این امر استفاده می‌کند. از سویی نیز وی را از جمله اندیشمندان نوکانتی به حساب می‌آورند، لذا آنچه که در این مقاله مطمح‌نظر قرار گرفته است، این است که چگونه منطق استعلایی کانت در منطق تکوینی بازسازی شده است. پاسخ به این مسأله از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است.
نتایجی که به دست آمد: همان‌گونه که نسبت امر پیشینی؛ یعنی فلسفه، و امر پسینی؛‌ یعنی علم تجربی، در منطق کانت، معیت است، بدین معنا که فلسفه امکان علم تجربی را فراهم می‌آورد، در منطق وبر نیز همین مسأله قابل تسری است، البته با تحولات مفهومی که در منطق وبر شکل گرفته است. علم گرانبار از ارزش است، ارزش‌ها بخشی از واقعیت را معنادار می‌سازد، در ذیل ایده‌های ارزش‌گذار، نوع مثالی شکل می‌گیرد؛ هم‌چون نومن‌های کانتی تعیین حدود می‌کند، تا امر فوق، به واسطه مفهوم امکان عینی از دیدگاه معرفت تعمیمی، کافی؛ و نه ضرورت متافیزیکی، تحقق یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Max Weber and reproduction of Kant's transcendental logic in social science genesis logic

نویسندگان [English]

  • mahdi soltani 1
  • Hamid talebzade 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, University of Bagherol-olom
2 Professor at the Faculty of Philosophy, University of Tehran
چکیده [English]

Weber is considered one of the founders of social science, and every epistemic set follows the necessity of method and logic. He claims to be using developmental logic for this. On the one hand, he also considers him to be a neo-Kantian thinker. Therefore, what is envisaged in this article is how Kant's transcendental logic has been restored in the developmental logic. The answer to this question is descriptive-analytical method.
The results obtained: As the ratio of the a priori, ie, philosophy, and the afterlife, ie, empirical science, is in the Kant's logic, in the sense that philosophy provides the possibility of empirical science, in Weber's logic, the same can be explained It is, of course, related to the conceptual transformations that formed in Weber's logic. Expensive science is worthwhile, values ​​make a part of reality meaningful. Below the valued ideas, a kind of example is formed, such as the Kenneth County, to determine the above, because of the concept of objective possibility from the perspective of generalized knowledge, rather than the necessity Metaphysical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transcendental logic
  • Kant
  • genesis logic
  • social science
  • Max Weber