استیفای حق تأهل و کارکردهای اجتماعی آن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jiss.2018.51532.1411

چکیده

چکیده: استیفای حق تأهل به معنای توانایی در تشکیل خانواده و بهره مندی از ارضای جنسی به طور مشروع است، استیفای این حق در شرایط امروز برای طیفی از افراد جامعه، بسیار سخت گردیده است. سئوال این است که استیفای حق تأهل دارای چه کارکردهای اجتماعی اعم از کارکردهای نهان و آشکار است ؟ برای پاسخ به این مسئله، پس از ایضاح مفهومی بعضی از واژگان و ذکر موارد بروز و ظهور حق تأهل، و با استفاده از روش عقلی و نقلی، آثار اجتماعی آن مبرهن گردیده است. این آثار عبارتند از: 1. گسترش عدالت جنسی به عنوان مصداق عدالت فراگیر. 2. ترویج عفت اخلاقی به عنوان مصداق ترویج فضایل اخلاقی. 3. جلوگیری از رذیله شره جنسی؛ 4. حفظ نسل. 5. تأمین امنیت روحی، روانی و عاطفی به عنوان مصداق تأمین امنیت. نحوه استیفای حق تأهل نیز در شرایط فعلی که متفاوت با زمان پیامبر اکرم(ص) است عبارتند از: یک: تعیین متولی خاص برای این امر. دو: ارائه مجموعه‏ای از پیوست فرهنگی با هدف شکسته شدن قبح تعدد زوجات و ازدواج موقت. سه: رفع موانع قانونی تعدد زوجات و وضع قوانین لازم جهت تسهیل آن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The right to marry and its social functions

نویسنده [English]

  • Hossein Hassanzadeh
Member of faculty of Islamic sciences and culture institute
چکیده [English]

Abstract: Equality of the right to marriage means the ability to form a family and enjoy sexual satisfaction is legitimate; the right of this right is very difficult in today's conditions for a range of peopleIs. The question is what is the social function of the right to marry, including the hidden and obvious functions? To answer this question, after the conceptual explanation of some of the vocabulary and the mention of the cases of the occurrence of the right to marry, and using the rational and transcendental method, its social effects have become apparent. These works include: 1. Expansion of sexual justice as an instance of inclusive justice.2. Promote ethical chastity as an excuse to promote moral virtues. 3. Avoid sexually transmitted diseases; 4. Maintain generations. 5. Providing psychological, psychological and emotional security as an example of security. In the present circumstances, the way in which the right to marry is different from that of the Prophet (pbuh) is as follows: A: Determine a special custodian for this. Two: The presentation of a series of cultural attachments aimed at breaking the tribes of polygamy and temporary marriage. Three: Remove the legal barriers to polygamy and lay down the necessary rules to facilitate it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ezot"
  • "the right to marry"
  • "social functions"
  • "polygamy"
  • "temporary marriage"