مطالعه تطبیقی نگره اسلامی و غربی به پیشداوری

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

10.22081/jiss.2019.51010.1385

چکیده

پیشداوری به معنای نگرش منفی درباره گروه های دیگر و یا اعضای آنها، یکی از موضوعات مهم در روانشناسی اجتماعی به شمار می رود. با توجه به آنکه از یک سو همبستگی و انسجام در جوامعی که از قومیت ها، گروه ها و خرده فرهنگ های متعدد تشکیل شده اند، متاثر از کیفیت ارتباطات کارآمد و موثر بین افراد است و از سوی دیگراخلاق اسلامی دربردارنده تمامی ضوابطی است که در سایه تفکر توحیدی، رشد و تعالی را در ابعاد گوناگون تعاملات اجتماعی انسان فراهم می کند، مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که نگره اسلامی چه مواجه ای با موضوع پیشداوری دارد؟ در پژوهش حاضر با استفاده از روش تطبیقی- مقایسه ای، پس از تبیین گستره مفهومی پیشداوری از منظر روان شناسان اجتماعی غربی و اسلامی، عوامل موثر بر تکوین پیشداوری دسته بندی می شود . در پایان بررسی این نتیجه به دست آمد که هر چند آموزه های اسلامی و غربی در زمینه شناسایی عوامل موثر بر تکوین پیشداوری، نگره ای نزدیک به یکدیگر دارند، لکن از رهگذر مداقه در منابع اسلامی که دربردارنده تجویزهای سلبی و ایجابی درباره پیشداوری هستند، می توان مرزهای این مفهوم را بازشناسی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

آیا منظور شما این است: مطالعه تطبیقی نگاره اسلامی و غربی به پیش داوری Comparative study of Islamic and Western attitudes toward prejudice

نویسنده [English]

  • marzieh mohases
facuilty member in shahid beheshti university
چکیده [English]

Prejudice means negative attitudes toward other groups or their members is one of the most important issues in social psychology. Considering that, on the one hand, solidarity and solidarity in societies composed of numerous ethnic groups, subcultures and groups are influenced by the quality of efficient and effective communication between individuals and, by virtue of the Islamic religion, contains all the rules that are in the shadow Monotheism provides for growth and excellence in various aspects of human social interactions. The main issue of the present research is how does the Islamic perspective deal with the issue of prejudice?In the present study, using comparative-comparative method, after defining the scope of conceptual preconception from the perspective of Western and Islamic social psychologists, factors affecting the development of prejudice are categorized. At the end of the study, it was concluded that, although Islamic and Western teachings are close to each other in identifying the factors influencing the development of prejudice, it is possible through the study of Islamic sources, which contain proactive and prejudicial prescriptions. The ability to recognize the boundaries of this concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prejudice
  • Islamic perspective
  • Western perspective
  • Islamic ethics