بررسی تطبیقی جامعه‌پذیری سیاسی در حکومت صفوی و نظام جمهوری اسلامی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jiss.2019.50721.1368

چکیده

این نوشتار با موضوع بررسی تطبیقی جامعه‌پذیری سیاسی در حکومت صفویه و نظام جمهوری ‏اسلامی، به روش مقایسه‌ای و از طریق مراجعه به منابع و مدارک موجود، الگوها و فرایند جامعه‌پذیری ‏سیاسی در دو دوره زمانی از تاریخ سیاسی کشور را مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده است. جامعه‌پذیری ‏سیاسی که فرایند کسب شناخت و پذیرش باورها،‌ ارزش‌ها،‌ نگرش‌ها و تفکرات نظام سیاسی حاکم تلقی ‏می‌شود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مشروعیت‌بخشی به قدرت در نظام حاکم است و در هر دو نظام ‏حکومتی صفویه و جمهوری اسلامی با استمداد از ابزارها و شیوه‌های گوناگون برای تحقق این امر تلاش ‏گردیده است. با توجه به ماهیت دینی و شیعی حاکمیت در هر دو دوره، بهره‌گیری از ظرفیت نظام ‏باورها،‌ نظام ارزش‌ها، نظام فکری و معرفتی، مشارکت سیاسی و تبلیغات سیاسی ابزارهای مهمی بوده ‏است که هر یک به شیوه خاص خود توانسته است برای جامعه‌پذیری سیاسی اعضای جامعه از ظرفیت ‏آنها بهره ببرد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparative study of political socialization in the Safavi and Islamic Republic of ‎Iran‎

چکیده [English]

This paper deals with the subject of the comparative study of political ‎socialization in the Safavi and Islamic Republic of Iran, using a comparative ‎method and using the existing documents and documents, the patterns and ‎process of political socialization in two periods of the political history of Iran. ‎Political socialization, which is in fact the process of acquiring the knowledge ‎and acceptance of the beliefs, values, attitudes and ideas of the ruling political ‎system, is an inevitable necessity for legitimizing the power in the ruling system ‎and in both the Safavi regime and the Islamic Republic using Various tools and ‎techniques have been tried to achieve this process. Accordingly, considering ‎the religious nature and the Shi'ism of society in both periods, utilizing the ‎capacity of the system of beliefs, the system of values, the system of thought ‎and knowledge, political propaganda and political participation have been ‎important means, each one in a special way It has been able to take advantage ‎of its capacity for the political socialization of its members.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • socialization
  • political culture
  • political socialization
  • Safavi
  • Islamic Republic