دگردیسی ارزشها وچگونگی مواجهه با آن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه

10.22081/jiss.2018.50655.1365

چکیده

دگردیسی ،به تغییرات سریع اطلاق می شود .این تغییرات در ارزشهای اجتماعی ایران در حال رخ دادن است .تغییرات سریعی که حکایت ازکندی تثبیت ارزشهای به دست آمده در جامعه دارد. این دگردیسی ،سبب عقب ماندگی جوامعی که درمعرض آن قرار می گیرند ،خواهد شد.جهت مواجهه با آن لازم است این اختلال اجتماعی کنترل گردد.دراین پژوهش به ارزشهای اجتماعی ناظر بر جامعه اسلامی اشاره می شود و با روش تحلیل تفسیری ، به راه کارهای آن از نظر اسلامی ،خواهیم پرداخت .سوال این است ارزشها چیست؟ و چگونه می توان با دگردیسی ارزشها مقابله کرد؟نتایج نشان می دهدکه دراسلام ارزشهای ثابتی وجود داردکه در شرایط گوناگون قابل تغییر نیستند وراه مقابله باآن ،آگاهی بخشی به تودهای اجتماعی ،عملکردهای جمعی ،جلوگیری ازستیز نسلی وبرخورد قاطعانه در نظرگرفته شده است. توجه به آموزه های دینی و استخراج راه کارهای مواجهه با دگردیسی ارزشها ،از یافته های جدید این پژوهش محسوب می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The transformation of values and the way to deal with it

چکیده [English]

The transformation refers to rapid changes. These changes are taking place in the social values of Iran.
Rapid changes reflect the sluggish consolidation of values in society. This transformation will cause the retardation of the societies that are subject to it. To deal with this, it is necessary to control this social disorder. In this study, we refer to the social values of the Islamic society. And with the method of interpretive analysis, we will look at its solutions in Islamic terms.
The question is what are the values? And how can we deal with the transformation of values?
The results show that in Islam there are fixed values that can not be changed in different conditions. The process of coping with it, awareness of social masses, collective actions, prevention of generational and overwhelming emphasis has been taken into account. Considering religious doctrines and developing ways to confront the transformation of values, are the new findings of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • values
  • Values changes
  • strategy Values changes