نقش سرمایه اجتماعی در پایداری نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jiss.2018.50469.1357

چکیده

نویسنده در این مقاله تلاش کرده است بعد از تبیین از سرمایه مادی، سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی؛ به سرمایه اجتماعی به عنوان چهارمین مرحله از حلقه تکاملی سرمایه بپردازد لذا در قالب چارچوب نظریِ سرمایه اجتماعیِ پاتنام- یعنی رژیم‌های سیاسی عامل کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی قلمداد می‌شوند- و با استفاده از روشِ آینده پژوهیِ نقشه راه، این پرسش را دنبال کرده است که؛ سرمایه اجتماعی در تداوم پایداری جمهوری اسلامی ایران چه نقشی را ایفا می-کند؟از اینرو با توجه به جایگاه مسأله اعتماد به عنوان یکی از عناصر مهم سرمایه اجتماعی در حفظ و تداوم پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده است که در چهار دهه از جمهوری اسلامی با کاهش اعتماد در سطوح سه‌گانه بویژه سطح رجال و شخصیت‌ها و سطح نهادها چالش‌هایی برای جمهوری اسلامی ایجاد شده است که اگر چاره اندیشی نشود با چالش‌های جدی‌تری در بخش بحران مشروعیت مواجه خواهیم شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقش سرمایه اجتماعی در پایداری نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده [English]

  • reza esaniya
مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی
چکیده [English]

نویسنده در این مقاله تلاش کرده است بعد از تبیین از سرمایه مادی، سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی؛ به سرمایه اجتماعی به عنوان چهارمین مرحله از حلقه تکاملی سرمایه بپردازد لذا در قالب چارچوب نظریِ سرمایه اجتماعیِ پاتنام- یعنی رژیم‌های سیاسی عامل کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی قلمداد می‌شوند- و با استفاده از روشِ آینده پژوهیِ نقشه راه، این پرسش را دنبال کرده است که؛ سرمایه اجتماعی در تداوم پایداری جمهوری اسلامی ایران چه نقشی را ایفا می-کند؟از اینرو با توجه به جایگاه مسأله اعتماد به عنوان یکی از عناصر مهم سرمایه اجتماعی در حفظ و تداوم پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده است که در چهار دهه از جمهوری اسلامی با کاهش اعتماد در سطوح سه‌گانه بویژه سطح رجال و شخصیت‌ها و سطح نهادها چالش‌هایی برای جمهوری اسلامی ایجاد شده است که اگر چاره اندیشی نشود با چالش‌های جدی‌تری در بخش بحران مشروعیت مواجه خواهیم شد

کلیدواژه‌ها [English]

  • سرمایه اجتماعی
  • اعتماد
  • جمهوری اسلامی ایران
  • پایداری