عوامل موثر در تحقق سبک زندگی اسلامی در خانواده از منظر فرهیختگان حوزه علمیه خواهران

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری

10.22081/jiss.2019.50423.1359

چکیده

این پژوهش در پی بدست آوردن پنداشت و دیدگاه فرهیختگان (اساتید،‌ مشاوران، مدیران و طلاب) حوزه‌های علمیه در جهت بررسی عوامل مؤثر در تحقق سبک زندگی اسلامی در خانواده می باشد در این راستا از دیدگاه جامعه شناسان و روان شناسان در باب سبک زندگی و صاحبنظران اسلامی در باب سبک زندگی اسلامی استفاده شد روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری آن فرهیختگان حوزه های علمیه سراسر کشور می باشند. پرسشنامه عوامل تاثیر گذار در رسیدن به سبک زندگی اسلامی در خانواده برای فرهیختگان حوزه علمیه خواهران از طریق آدرس الکترونیکی ارسال گردید و پس از پاسخگویی 3400 نفر از آنها و بررسی محقق، توسط نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت روش تحلیل داده ها به دو صورت تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی و در قالب آماره «تی» استفاده شده است.
با توجه به تحلیل یافته ها، خانواده به عنوان موثرترین عامل برای رسیدن به سبک زندگی اسلامی شناخته شد، روحانیت، مساجد و مراکز دینی، کتب و نشریات، نهادهای اجتماعی، ابزارهای جدید ارتباطی، هنرمندان، ورزشکاران، صدا و سیما و نهادهای آموزشی در رتبه های بعد قرار گرفتند بنابراین در برنامه ریزی های تربیتی و فرهنگی برای تحقق سبک زندگی اسلامی؛ باید به ترتیب برای خانواده، روحانیت، مساجد و مراکز دینی به عنوان موثرترین عامل تربیتی اسلامی و فرهنگ سازی، توجه بیشتری انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Realization of Islamic Lifestyle in the Family from the Viewpoint of the Professionals of the Seminary Seminary

نویسنده [English]

  • nafiseh sadat fazeliyan
Ph.D. student
چکیده [English]

This research seeks to obtain the views and opinions of the scholars (teachers, advisers, managers and lecturers) of the seminary to study the factors affecting the realization of Islamic lifestyle in the family. In this regard, from the point of view of sociologists and psychologists The lifestyle and Islamic scholarship on Islamic lifestyle was used. The research method is survey and its statistical society is the experts of seminaries throughout the country. The questionnaire of factors influencing the achievement of the Islamic lifestyle in the family was sent to the students of the Sermon Seminary through e-mail and after answering 3400 of them and investigating the researcher, SPSS software was used to analyze the data in two ways Descriptive analysis and inferential analysis have been used in the form of "t" statistics.
According to the findings, the family was recognized as the most effective factor in achieving Islamic lifestyle, clergy, mosques and religious centers, books and publications, social institutions, new communication tools, artists, athletes, audiences, and educational institutions in Therefore, in the educational and cultural planning for the fulfillment of Islamic lifestyle, more attention should be paid to families, clergy, mosques and religious centers, as the most effective factor of Islamic education and culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic life style
  • family
  • effective factors