آسیب شناسی فرایند تولید برنامه در تلویزیون (مطالعه ی موردی: برنامه ماه عسل 94)

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی فارغ التحصیل ارتباطات، دانشکده صدا و سیما (واحد قم)

2 دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

10.22081/jiss.2018.50393.1354

چکیده

در این پژوهش از میان سه منظر بررسی تلویزیون که شامل مخاطب، محتوا و تولید می‌شود منظر سوم (تولید) مد نظر بوده است. مورد مطالعه این مقاله برنامه ماه عسل بود که هدف اصلی این پژوهش بررسی و آسیب شناسی فرایند های تولید برنامه از دیدگاه صاحبنظران بوده است. در این پژوهش از ادبیات مفهومی متناسب با حوزه‌ی فرایند تولید رسانه استفاده شد.
روش تحقیق به کار گرفته در این پژوهش، مطالعه ی کیفی است که در راستای هدف تحقیق مصاحبه ی عمیق با متولیان تولید و صاحبنظران صورت گرفت. بر اساس یافته های تحقیق، نبود سیاست های شفاف و دستورالعمل های تولیدی مشخص، از جمله آسیب های اصلی است. همچنین تکراری شدن موضوعات سوژه ها باعث جذابیت کمتر برنامه ی ماه عسل نسبت به سال های گذشته شده است. از سوی دیگر تاکید برنامه سازان به مخاطب پژوهی بر اساس نظر سنجی باعث توجه کمتر به سایر روشهای مخاطب پژوهی و پژوهش های محتوایی همچون «تحلیل دریافت، تحلیل محتوا، تحلیل روایت، مصاحبه و سایر پژوهشهای ضروری» جهت ارزیابی از برنامه ماه عسل شده است. در مجموع به نظر می رسد که برنامه ی ماه عسل برای بهبود کیفیت برنامه سازی در سال های آینده در زمینه ی سیاست های تولید، مخاطب شناسی و پژوهش نیازمند بازنگری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology Production process on TV (Case Study: Honeymoon Program 94)

نویسندگان [English]

  • masoud raoof 1
  • Mahdi Montazer Ghaem 2
1 student of communication graduated, faculty of Qom I.R.I.B , Department of culture and communication
2 Assistant Professor, Department of Social Communications, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

In this study, three perspectives on television research, which include audience, content and production, are considered as the third (production) perspective. The study of this article was a honeymoon program, the main purpose of this study was to investigate the pathology of the program production process from the point of view of the experts. In this study, conceptual literature was adapted to the field of media production.
The research methodology used in this research is a qualitative study which was conducted in the context of the research goal of deep interview with the custodians of production and experts. According to research findings, the lack of clear policies and specific production guidelines, including major damage. Also, the repetition of subject subjects has been a less attractive honeymoon program than previous years. On the other hand, the designers' emphasis on surveying based on the survey led to less attention to other methods of audience research and content research, such as analysis of receptions, content analysis, narrative analysis, interviews and other necessary research to evaluate the honeymoon program. . In sum, the honeymoon seems to need to be revised to improve the quality of programming in the coming years in terms of production policies, audiences, and research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV
  • production process
  • Honeymoon program
  • experts