تبیین و بررسی معرفت‌شناسی فمینیستی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی (ص) العالمیه - دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قم و جامعه المصطفی (ص) العالمیه

2 عضو هیأت علمی مرکز مطالعات تحقیقات زنان

10.22081/jiss.2018.49999.1341

چکیده

چکیده:
جنبش فمینیسم اگر چه در دهه‌های ابتدایی خویش به عنوان یک جنبش اجتماعی و سیاسی مطرح بود اما در ادامه مسیر خود با ورود به مهم‌ترین عرصه‌های نظری به ارائه‌ی نظریه‌های فلسفی، نقد فرهنگی و نظریه‌های فرهنگی پرداخت. معرفت شناسی یکی از حوزه‌های فلسفی است که اندیشمندان فمینیست به آن ورود پیدا کرده و نظریه ارائه داده‌اند. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای ابتدا به تبیین مبانی معرفت شناسی فمینیستی و سپس نقد آن می‌پردازد. نقش جنسیت در معرفت، نقش عوامل اجتماعی ـ سیاسی در معرفت و نقد عینیت گرایی علم از مهم ترین مبانی معرفت شناسی فمینیستی است. معرفت شناسان فمینیستی پس از وارد کردن انتقاداتی بر معرفت شناسی رسمی ، به ارائه نظریه‌های بدیل روی می‌آورند.
تجربه گرایی فمینیستی، نظریه دیدگاه یا چشم انداز و نظریه پست مدرنیسم، سه نظریه مهم معرفت شناسی فمینیستی است. معرفت شناسی فمینیستی از سوی اندیشمندان مختلف با انتقادات فراوانی مواجه شده است. بررسی های این پژوهش بیانگر آن است که هم از پایگاه دینی و هم با نگاه برون دینی، دیدگاه‌های معرفت شناسی فمینیستی با چالش‌های جدی روبروست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Feministic Epistemology

نویسندگان [English]

  • MohammadAli Hhajidehabadi 1
  • fahime zare chahooki 2
1 Head of Hight Education Institute Human Sciences of Alalmyh al-Mustafa (SAW)
2 Member of the faculty of the Center for Research on Women Research
چکیده [English]

Abstract:
Although in its early decades, the movement of feminism was viewed as a social and political movement, it continued its path through introduction of the theoretical arenas by presenting philosophical theories, cultural critique, and theories. Epistemology is one of the philosophical fields which feminist scholars have come up with and presented theories.
This research, by benefitting from analytical method and using library resources, first explains the foundations of feminist epistemology and then criticizes it. The role of gender in knowledge, the role of socio-political factors and criticizing scientific objectivism are of the most important feminist epistemology foundations. Feminist epistemologists have presented alternative theories after criticizing formal epistemology.
Feminist empiricism, vision theory and the theory of postmodernism are three important feminist epistemological theories. Feminist epistemology has been criticized by many thinkers of different fields. The present research shows that from both confessional and non-confessional approach towards religion, the feminist epistemology views face serious challenges

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Feminism
  • Knowledge
  • epistemology
  • Feministic