مؤلفه های رفتار فردی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

جامعة المصطفی

10.22081/jiss.2019.49893.1337

چکیده

هر‌کنش دارای مؤلفه‌های متفاوت می‌باشد و شناخت آنها مهمتراز انجام آن است. در واقع ارزش کنش، ارتباط مستقیم با شناخت مؤلفه‌های آن دارد. مؤلفه‌ها یعنی عناصری که کنش ازآنها شکل می‌گیرد. بعضی ازمؤلفه‌ها «پیشا‌کنش»، بعضی «حین‌کنش»، وبعضی «پساکنش» می‌باشند؛ این نوشتار درصدد آن است که مؤلفه‌های «حین‌کنش» را با روش استقرائی- تفسیری و توصیفی - تحلیلی در قرآن‌کریم با نیم نگاهی از منظر مطالعات‌اجتماعی موردبررسی قرار داده و به این سوال پاسخ دهد که «از منظر قرآن‌کریم کنش از چه مؤلفه‌هایی تشکیل می‌شود؟» با مرور آیات شریفه می‌توان اذعان داشت که دامنه مفهومی کنش در قرآن‌کریم عبارتند از؛ «کسب»، «صنع»، «فعل»، «عمل»، «حسن» و «سوء». بررسی آیات نشان می‌دهد که قرآن‌کریم تقریبا 20 مرحله «حین‌کنش» را بیان کرده است؛ از قبیل احساس نیاز، تصور، سنجش، مقایسه، مشورت، شوق، گزینش، خواستن، تصدیق، نیت، دلیل و علت، اراده، تصمیم نهائی، عزم، توکل، تدبیر، اقدام، سعی، انجام، صبر و استقامت. برای تعیین مؤلفه‌ها، مکانیسم، ترتیب، شدت و ضعف مؤلفه‌های یک کنش، اول باید نوع‌کنش مشخص شود؛ چون لازم نیست هر کنش همه این مؤلفه‌ها را دارا باشد. تقسیم مؤلفه به سه قسم و استخراج حد اکثر مراحل برای کنش از نوآوری‌های تحقیق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements of act according to the Quran

نویسنده [English]

  • Mohammad Rafiq
Al-Mustafa Uni
چکیده [English]

Compare analysis between the content analysis and subjective exegesis describes the similarities and differences between them. In the content analysis researcher analyzes the difference angles and manifest message of a text both the patent and latent however in the systematic, objective and quantitative form with in the social determinations of the text i.e. in its social and cultural context. So the researcher can collective the information about the speaker ant author and listener and the conditions of society and culture. So the researcher by passing the proses in quantitative and qualitative content analysis can analyze with the valid and replicable results.
Subjective exegesis in the Quran researchers: inference the theory of Quran about a subject or a problem and the answer of Quran about a question with the information and data of Quran itself. Researcher in the subjective exegesis passes the valid proses of exegesis and collecting and classification of all verses from Quran relating with this subject, question and problem raised from Quran itself or out of Quran. Although both of the method of research analyze the text or document, but the content analysis analyzes the every human text or document within social determination but the subjective exegesis researches and analyzes only Quran for the answer about the question or problem without the social determination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elements
  • act
  • action
  • reaction
  • Quran