تفاوت هویتی نسل اول و دوم مهاجران افغانی ( قوم هزاره)به ایران

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

10.22081/jiss.2019.49736.1336

چکیده

پس از بحران های اخیر در افغانستان تعداد زیادی تبعه افغانستان ( حدود دو میلیون نفر)که بیشتر آنان شیعه و از قوم هزاره بودند به ایران مهاجرت کردند. اقامت این مهاجران نه در قالب تعیین اردوگاه و مکان ویژه برای سکونت بلکه به صورت پراکنده و در اقصی نقاط کشور ایران صورت پذیرفته است. بسیاری از آنان سالهای متمادی در ایران بوده و در نتیجه نسل دومی از مهاجران افغانی شکل گرفته که تمام یا بیشتر زندگی خود را در ایران گذرانده و بزرگ شده اند. در این تحقیق بر آن هستیم تا تفاوت هویتی ملی، مذهبی این دو نسل از مهاجران یعنی نسلی که در افغانستان به دنیا آمده و بعد به ناچار به ایران مهاجرت کرده اند و نسلی که در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده اند را بررسی کنیم. این پژوهش از نظر هدف کاربردی (مسئله محور) از نظر نوع داده کمی و از حیث روش پیمایشی بوده و از تکنیک پرسش‌نامه‌‌ی استفاده کرده است. که بر اساس مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت به منظور دستیابی تغییرات در فرهنگ قوم هزاره و شیعیان استفاده شده است. یافته‌های به دست آمده از تحلیل استنباطی (آزمونT تک نمونه‌ای و آزمونT با دو نمونه مستقل) بیانگر آن است که فرهنگ قوم هزاره و شیعیان در بخش‌های مختلف هویت ملی‌، دینی-مذهبی، هنجاری- رفتاری در میان هردو نسل دچار تغییر گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Difference between the Identity of the First and Second Generations of Afghan Refugees (Hazara people) to Iran

چکیده [English]

Abstract
After the recent crisis in Afghanistan, a large number of Afghan nationals (about two million), most of whom were Shiites and Hezareh people emigrated to Iran. The residence of these immigrants has not taken place in the form of a specific camp and a special place for lodging, but rather in sprawling parts of Iran. Many of them have been in Iran for many years that eventuates in the second generation of Afghan refugees, all or most of whom have lived and raised their lives in Iran. In this study, we try to investigate the difference between the national and religious identities of these two generations of immigrants, the generation born in Afghanistan, and then inevitably immigrated to Iran, and the generation that was born and raised in Iran. The data in this applied (problem-based) study is quantitative. The researcher employed a questionnaire to collect the required quantitative data. In other words, they employed a five option Likert scale questionnaire to investigate the changes in the culture of the Hezareh people and Shiites. The findings of inferential analysis (one sample T-test and independent samples T-test) indicated that there are statistically significant differences between two generations in terms of the culture of the Hezareh and Shiites in different parts of national identity, religious identity, normative-behavioral identity

کلیدواژه‌ها [English]

  • migration
  • Hezareh people
  • first generation of immigrants
  • second generation of immigrants
  • national identity
  • religious identity
  • normative-behavioral identity