تحلیل جایگاه آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات برنامه درسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم

3 گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معراف اسلامی، دانشگاه قم

10.22081/jiss.2018.49071.1302

چکیده

از اهداف مهم آموزه های رسول اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) فرهنگ سازی دینی و ساخت تمدن اسلامی است. در این میان، آموزه های آن بزرگان که در مهدویت، زمینه انتظار ظهور منجی و تشکیل حکومت جهانی است؛ ازاهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله درصدد آن است که نگاه معصومان (ع) در این آموزه ها و تأثیر آن ها را در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی بررسی نماید. روش انجام پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و به منظور گرد آوری داده های لازم جهت دست یابی به اهداف پژوهش، متون حدیثی موجود و مرتبط با موضوع پژوهش با استفاده از فرم های فیش برداری از منابع، گردآوری و با شیوه کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که عواملی چون رشد نسبی عقلی، پیشرفت علمی، تعالی اخلاقی، تدابیر بهینه سیاسی، توسعه اقتصادی، برقراری عدالت و فراهم سازی زمینه‌های امنیت از ویژگی های جامعه متمدن اسلامی است که در آموزه های مهدوی مطرح شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Status of Mahdavi's teachings in the revival of modern Islamic culture and civilization

نویسندگان [English]

  • Hassan Najafi 1
  • Ali Naghi Faghihi 2
  • Somayeh Derisavi 3
1 Curriculum Studies Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Qom University
3 Department of Quran and Hadith Sciences, Islamic Azad University, Qom University
چکیده [English]

The main goals of the teachings of the Prophet (pbuh) and the Imams (AS) Islamic culture and Islamic civilization construction. Meanwhile, the teachings of the elders in Mahdism, which are the grounds for the emergence of the savior and the formation of a global government, are of particular importance. This article seeks to examine the views of the infallibles (AS) in these teachings and their impact on the revival of the new Islamic culture and civilization. The research method is descriptive-analytic and in order to collect the necessary data to achieve the research goals, existing and related hadith texts are collected using scanned forms of the sources and analyzed by qualitative method. The results of this research indicate that factors such as rational growth, scientific progress, moral excellence, optimal political measures, economic development, establishment of justice, and the provision of security grounds are characteristics of the civilized civilization of the Islamic community, which are presented in the teachings of Mahdavi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdavi teachings
  • culture
  • modern civilization
  • Time absent
  • characteristics