بررسی رابطه بین سواد رسانه ای و تهاجم فرهنگی در شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه شبکه اجتماعی اینستاگرام)

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات از دانشکده صدا وسیما

2 استاد دانشکده صدا و سیما قم

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما قم

10.22081/jiss.2019.48666.1278

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین میزان سواد رسانه ای و تهاجم فرهنگی کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام است. جامعه آماری شامل کاربران فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام هستند، نمونه به صورت در دسترس به تعداد 435 نفر انتخاب شدند. در این میان ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته و روایی آن از نوع صوری و برای پایایی، آزمون مقدماتی با استفاده از آلفای کرونباخ بوده که در متغیر تهاجم فرهنگی 817/.0و در متغیر سواد رسانه ای 878/0به دست آمد. یافته های تحقیق نشان می‌دهد رابطه معکوسی میان سواد رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی در بین کاربران وجود دارد. همچنین بین سن کاربران و تهاجم فرهنگی رابطه معکوسی وجود داشت. نتایج به دست آمده بر تفاوت معناداری میان دو متغیر جنسیت و تحصیلات کاربران با تهاجم فرهنگی دلالت دارد. همچنین آزمون تحلیل مسیر تأیید کننده تاثیر متغیرهای سن، تحصیلات، سواد رسانه ای و میزان استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام بر تهاجم فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

nvestigating the Relationship between Media Literacy and Cultural Invasion in Social Networks (Case Study of the Instagram Social Network)

نویسندگان [English]

  • Nosrat allah Nemati Far 1
  • Seyed Ali Mohammad Razavi 2
  • Seyyed Hossein Mousavi 3
1 Master of Communication Science from the Faculty of Audiovisual
2 Professor at Qom School of Music and Sound
3 Graduate student of Social Communication Science, Faculty of Music and Sound of Qom
چکیده [English]

The present study seeks to investigate the relationship between the level of media literacy and cultural invasion of users in the Instagram social network. The statistical population consists of active users of the Instagram social network, the sample was available to 435 people. Meanwhile, the instrument for measuring the questionnaire was made and its validity was of a formal type and for reliability, a preliminary test using Cronbach's alpha which was obtained in the cultural invasion variable of 0.87 and in the media literacy variable was 0.887. Research findings show that there is an inverse relationship between media literacy and cultural invasion among users. There was also an inverse relationship between users' age and cultural invasion. The results indicate a significant difference between the two variables of gender and the education of users with cultural invasion. Also, the path analysis analysis confirms the impact of variables such as age, education, media literacy, and the use of the Instagram social network on cultural invasion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social networks
  • Instagram
  • cultural invasion
  • media literacy