تحلیل نقش خانواده در پیشگیری از جرائم و انحرافات از منظر آیات و روایات براساس الگوی رفع نیاز

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی. دانشگاه شیراز.

10.22081/jiss.2018.48550.1276

چکیده

انسان موجودی اجتماعی است و تنها در سایه ارتباط با دیگران است که می‌تواند به استعدادهای خویش واقف شده و نیازهایش را برطرف کند. این تعامل از خانواده شروع و سپس به خویشاوندی و بعد از آن به دیگر افراد جامعه سرایت می‌کند. از آن جایی که پیشگیری از رفتارهای مجرمانه در فهرست وظایف انبیاء و پیشوایان دینی قرار می‌گیرد، همواره پیش‌گیری از وقوع جرائم و انحرافات در نظام اجتماعی اسلام مقدم بر اصلاح مجرم بوده است؛ در قرآن کریم و روایات معصومین بهترین شیوه‌ها برای پیشگیری از جرائم و مفاسد اجتماعی معرفی شده است. سؤالی که در این مقاله مطرح است این است که با محوریت آیات و روایات، خانواده چگونه بر اساس الگوی رفع نیاز از ارتکاب جرائم و انحرافات جلوگیری می‌کند؟ روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی و تحلیلی با تأکید بر روش اجتهاد است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در آموزه‌های دین اسلام یکسری لایه‌های کنترلی در پیشگیری از جرائم و انحرافات مطرح شده است که این لایه‌ها قبل از لایه حکومت و مقدم بر آن است. این لایه‌ها عبارتند از: لایه فرد، خانواده، خویشاوندی، همسایگی، اخوت و برادری ایمانی. این لایه‌ها از طریق دو رویکرد مهم حمایتی(رفع نیاز از طریق مشروع) و حفاظتی(جلوگیری از ارضای نیازها به صورت نامشروع) نقش مهمی در پیشگیری از جرائم و انحرافات ایفا می‌کنند. لایه خانواده از طریق تأمین نیازهای گوناگون انسان(نیاز زیستی شامل نیاز جنسی و نیاز مالی)، نیاز عاطفی، نیاز به احترام و نیاز به خود شکوفایی) نقش تأثیرگذاری در پیشگیری از جرائم و انحرافات ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

»Analyzing the role of family in preventiny crimes and deviations from the viewpoints of verses and narrations on the basis of neeting needs«

نویسندگان [English]

  • sayed mohammad hashem pourmola 1
  • mojtaba javidi 1
  • mohadeseh jalilizadeh 2
1 Assistant Professor of the School of Theology and Islamic Studies. Shiraz university
2 j
چکیده [English]

Human being is a social being, and it is only in the shadow of communication with others that it can recognize its talents and meet its needs. This interaction begins with the family, then goes on to kinship and then to other community members.Since the prevention of criminal behavior is on the list of duties of the prophets and religious leaders, the prevention of the occurrence of crimes and deviations in the social system of Islam has always been the priority of reforming the perpetrator; in the Holy Qur'an and the traditions of the infallible, best practices Introduced to prevent social and social miscarriages. The question that arises in this article is how can families, based on verses and narratives, prevent the perpetration of crimes and deviations based on the pattern of elimination? The method used in this article is descriptive and analytic with emphasis on ijtihad method. The results of the research show that in the teachings of Islam, a of control layers have been proposed to prevent crime and deviations, which layers precede the rule of law. These layers are: individual layer, family, kinship, neighborhood, brotherhood and faith brotherhood. These layers important role in preventing crime and deviance through two important advocacy approaches (solving legitimate needs) and protection (preventing illegitimate needs). The family layer plays an important role in preventing crime and diversion through the provision of various human needs (biological needs including sexual need and financial need), emotional need, need for respect and the need for self-esteem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family
  • need
  • preventing
  • crime
  • deviation
  • Koran
  • Narrations