بازخوانی عدالت اجتماعی در ارتباطات میان‌فردی از منظر نهج البلاغه

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

هیات علمی - مدیر گروه

10.22081/jiss.2018.48397.1268

چکیده

بازخوانی عدالت اجتماعی در ارتباطات میان‌فردی
از منظر نهج البلاغه
داود رحیمی سجاسی
سیف‌اله قنیری‌نیک
چکیده
عدالت اجتماعی از محورهای اساسی گفتمان اسلامی است که عمدتا ناظر به رابطه حکومت و مردم از سوی متفکران اجتماعی مورد مباحثه و مداقه قرار می‌گیرد. بُعد دیگر و مهم عدالت اجتماعی، ناظر به روابط میان افراد جامعه یعنی ارتباطات اجتماعی در سطح افقی جامعه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر درصدد بازخوانی این سطح از عدالت اجتماعی در گفتمان اسلام با تکیه بر فرمایشات امیرمومنان(ع) در نهج‌البلاغه به شیوه‌ای اسنادی و تحلیلی است. این‌که خود مردم چگونه و در چه قالب‌هایی از تعاملات اجتماعی میان‌فردی یا گروهی، می‌توانند زمینه های تحقق عدالت اجتماعی و یا مجریان آن در این سطح باشند.
توجه به مبانی عدالت اجتماعی و کاربست ظرفیت‌ها و راهکارهای تحقق آن از منظر امام علی(ع) همچون؛ مسئولیت اجتماعی، توجه به حقوق افراد، عدم ثروت‌اندوزی ظالمانه، حریت انسانی، توجه به منافع عامه مردم، مواجه مناسب با اقلیت‌های غیرمسلمان، ابتناء بر علم حقیقی، زدودن شکاف طبقاتی بین مردم، مبارزه با تبعیض نژادی، توجه به نعمات الهی، انتفاع متقابل فرد و جامعه، تعاملات خویشاوندی مطلوب و التزام به عدالت فردی می‌تواند جامعه اسلامی را در راه رسیدن به سطح مطلوب عدالت اجتماعی در سطح میان فردی جامعه مدد نماید.
کلیدواژه‌ها
عدالت اجتماعی، حق و تکلیف، میان‌فردی، نهج‌البلاغه

3)آمادگی برای مبارزه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بازخوانی عدالت اجتماعی در ارتباطات میان‌فردی از منظر نهج البلاغه

نویسنده [English]

  • davood rahimisojasi
dbdfn dgcn xg
چکیده [English]

بازخوانی عدالت اجتماعی در ارتباطات میان‌فردی
از منظر نهج البلاغه
داود رحیمی سجاسی
سیف‌اله قنیری‌نیک
چکیده
عدالت اجتماعی از محورهای اساسی گفتمان اسلامی است که عمدتا ناظر به رابطه حکومت و مردم از سوی متفکران اجتماعی مورد مباحثه و مداقه قرار می‌گیرد. بُعد دیگر و مهم عدالت اجتماعی، ناظر به روابط میان افراد جامعه یعنی ارتباطات اجتماعی در سطح افقی جامعه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر درصدد بازخوانی این سطح از عدالت اجتماعی در گفتمان اسلام با تکیه بر فرمایشات امیرمومنان(ع) در نهج‌البلاغه به شیوه‌ای اسنادی و تحلیلی است. این‌که خود مردم چگونه و در چه قالب‌هایی از تعاملات اجتماعی میان‌فردی یا گروهی، می‌توانند زمینه های تحقق عدالت اجتماعی و یا مجریان آن در این سطح باشند.
توجه به مبانی عدالت اجتماعی و کاربست ظرفیت‌ها و راهکارهای تحقق آن از منظر امام علی(ع) همچون؛ مسئولیت اجتماعی، توجه به حقوق افراد، عدم ثروت‌اندوزی ظالمانه، حریت انسانی، توجه به منافع عامه مردم، مواجه مناسب با اقلیت‌های غیرمسلمان، ابتناء بر علم حقیقی، زدودن شکاف طبقاتی بین مردم، مبارزه با تبعیض نژادی، توجه به نعمات الهی، انتفاع متقابل فرد و جامعه، تعاملات خویشاوندی مطلوب و التزام به عدالت فردی می‌تواند جامعه اسلامی را در راه رسیدن به سطح مطلوب عدالت اجتماعی در سطح میان فردی جامعه مدد نماید.
کلیدواژه‌ها
عدالت اجتماعی، حق و تکلیف، میان‌فردی، نهج‌البلاغه

کلیدواژه‌ها [English]

  • عدالت اجتماعی
  • حق و تکلیف
  • میان‌فردی
  • نهج‌البلاغه