نقش تبلیغ سنتی در تحکیم سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

10.22081/jiss.2018.48003.1238

چکیده

بی‌تردید، انسان هنگامی قادر است که نیازهای حیاتی خود را تامین کند که زندگی گروهی را برگزیده و در متن جامعه انسانی با اتخاذ سبک ویژه ای از زندگی، روزگار سر کند؛البته جامعه نیز، زمانی می‌تواند بنای اجتماعی‌اش را تحکیم بخشد که پیشتر بتواند سبک زندگی خود را بر مبنای فرهنگ خود، در آن نهادینه نماید،از این رو،دغدغه اصلی عالمان وحاکمان جوامع شناساندن فرهنگ و تثبیت آن در اجتماع انسانی است، برای این منظور نیز غالباً دو شیوه جامعه‌پذیری و فرهنگ‌پذیری را جهت آموزش و نهادینه کردن فرهنگ خود انتخاب نموده‌اند،چون فرهنگ‌پذیری در تحقق این هدف موثرتر است،حاکمِ جامعه اسلامی عامل و یا عوامل موثر در فرهنگ‌پذیری را مهم‌تر دانسته و بر آن تاکید بیشتری دارد.
نبشتار پیش‌رو، نشان می دهد که با توجه به کمرنگ شدن نقش خانواده در جامعه در حال گذار،که نقش بی بدیل خانواده در برابر عوامل اجتماعی موثر در جامعه‌پذیری تحت الشعاع قرار گرفته است،مبلّغ دینی می-تواند از طریق بهره گیری از آموزه های اسلام و تبیین و ترویج آن ،گام موثری در فرهنگ‌پذیری مسلمانان برداشته و در حقیقت مبنای سبک زندگی اسلامی را تحکیم و تقویت نماید.بنابراین نه تنها نباید از تبلیغ سنتی غافل شد و فقط به روش‌های جدید و رسانه‌های مدرن تکیه کرد، بلکه باید به این شیوه تبلیغی اهتمام ورزیده و در جهت تقویت و نهادینه کردن آن تلاش نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of traditional propaganda in consolidating the Islamic lifestyle

چکیده [English]

Unthinkable, man is capable of meeting his vital needs, choosing a group of life and living in the context of human society by adopting a special style of life; of course, society can, when it is able to construct its social fabric To consolidate its own lifestyle based on its own culture, hence the main concern of the scholars and the right of societies to identify culture and consolidate it in the human community. To this end, there are often two modes of socialization and culture Validity has been chosen to educate and institutionalize their culture, because cultural ability is more effective in achieving this goal, the ruler Islamic community factor or factors in the Frhng‌Pzyry more importantly, understood and emphasized.
The progressive propaganda shows that, given the diminished role of the family in the transitional society, whose unparalleled role of the family has been overshadowed by social factors affecting socialization, the religious mission can be by way of interest The study of Islamic teachings and its explanation and promotion have taken an effective step in the culture of Muslims and in fact strengthened and strengthened the basis of Islamic lifestyles. Thus, not only should not be neglected of traditional propaganda, but only in new ways and in the media Modern reliance has to be on the promotion of this type of advertising and its efforts to strengthen and institutionalize it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional propaganda
  • mission
  • community
  • culture
  • family
  • media