کارکرد اجتماعی اعتقاد به مهدویت در جامعه منتظِر

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی

10.22081/jiss.2018.47853.1224

چکیده

توانمندی نظام اجتماعی از دغدغه‌های مهمی است که همواره مورد توجه نظام‌های سیاسی و حکومتی است. عوامل مختلفی می‌توانند در بقا و تداوم، پویایی و توانمندسازی نظام اجتماعی نقش داشته باشند. نظم و امنیت از مهم‌ترین عوامل توانمندی نظام اجتماعی به‌شمار می‌روند. باور به مهدویت در پویایی و توانمندی نظام اجتماعی نقش مهمی می‌تواند داشته باشد و کارکرد در این حوزه‌ از کارکردهای مهم این باور به‌حساب می‌آید. زیرا باور به مهدویت می‌تواند مردم را حول محور خود جمع کند و برای تحقق هدفی مشخص آنان را به صورت یک واحد یکپارچه درمی‌آورد و به آنان هویت واحد می‌دهد و به دنبال آن قدرت اجتماعی را تقویت می‌نماید و ارتباط اجتماعی را تحکیم می‌بخشد و در نتیجه زمینه‌های امنیت و نظم اجتماعی را فراهم می‌آورد و در نهایت به تحکیم روابط اجتماعی منجر می‌شود. در این تحقیق به هدف نشان دادن کارکرد باور به مهدویت در ساحت نظام اجتماعی جامعه منتظِر و عصر غیبت، و نشان دادن راه‌کارهای اندیشه مهدویت در تقویت نظام اجتماعی بحث و گفتگو شده است. مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق تبیین راهکارهای اندیشه مهدویت در ساحت‌های انسجام و همبستگی و نظم و امنیت اجتماعی و تحکیم روابط اجتماعی است. مهم‌ترین راهکارهای این اندیشه در این حوزه‌‌ها عبارت است از: تولید و باز خوانی ارزش‌های نفسانی و اخلاقی مشترک، تحکیم باورهای دینی به‌خصوص آموزه امامت، ایجاد ارتباط و پیوند عاطفی در مردم، ایجاد اتحاد و هویت واحد بین اقوام و خرده فرهنگ‌ها، و ایجاد اعتماد عمومی که از تقویت ارزش‌ها و پایبندی به قواعد اخلاقی ناشی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Social Function of Believing in Mahdiism

نویسندگان [English]

  • mahmoud malekirad 1
  • mojtaba goudarzi 2
1 Faculty
2 Assistant Professor
چکیده [English]

Various factors can contribute to the survival, continuity, dynamism and empowerment of the social system. Order and security are among the most important factors in the ability of the social system. Belief in Mahdism can play an important role in the dynamism and ability of the social system, and the function in this area is one of the important functions of this belief. Because belief in Mahdism can bring people around their axis and, in order to achieve a certain goal, they bring them into an integrated unit and give them a unified identity, which then strengthens social power and strengthens social relations, Provides security and social order, and ultimately leads to the consolidation of social relations. In this research, the purpose of showing the functioning of belief in Mahdism in the field of the social system of the waiting community and the age of absence, and showing the ideas of Mahdism in strengthening the social system has been discussed. The most important findings of this research are explaining the ideas of Mahdism in the areas of cohesion, solidarity, order and social security, and consolidation of social relations. The most important ways of thinking in these areas are to produce and re-read the common sense and moral values, to consolidate religious beliefs, especially the teachings of Imamate, to establish emotional connections in people, to establish unity and identity among peoples and subcultures, and to build trust A public that comes from strengthening values ​​and adhering to ethical rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 57/5000 Mahdism
  • Functionality
  • coherence
  • security
  • social order
  • social relations