واکاوی نسبت هویت سرزمینی و عناصر مشروعیت بخش اجتماعی در اندیشه سیاسی صفویان

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه

2 هیات علمی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

10.22081/jiss.2018.47782.1220

چکیده

چکیده:
هویت سرزمینی به عنوان یکی از مؤلفه‌های هویتی ایرانیان مورد بحث این مقاله می‌باشد. بدین منظور وزن و جایگاه سرزمین در منظومه‌ی فکری و هستی اجتماعی انسان از یک سو و نقش و اهمیت سرزمین در هستی اجتماعی و هویت جمعی ایرانیان از سوی دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بحث از اندیشه سیاسی صفویان و عناصر این اندیشه و چگونگی به خدمت گیری و سازگاری این عناصر در راستای احیا و تقویت یکی از مؤلفه‌های هویتی ایرانیان یعنی سرزمین و هم‌چنین چگونگی بهره برداری صفویان از کارکرد این عناصر برای مشروعیت بخشی به حاکمیت خود، جنبه دیگری از این مقاله است که مورد بحث قرار گرفته است.
رویکردی که در این مقاله نسبت به هویت مدنظر قرار گرفته است، رویکردی است که هویت را نه امری کاملاً ایستا و بدون تغییر می‌داند که نتیجه‌ی آن سنگوارگی هویتی است و نه امری کاملاً سیال که حاصل آن پدیده‌ای بر ساخته گفتمان و قدرت باشد.
بلکه هویت در این رویکرد از یک سو به پایداری و رسوب یافتگی بعضی از عناصر و ویژگی‌ها در فرهنگ ملت‌ها و از سوی دیگر به پویایی و تحول آنها باور دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the relation of territorial identity and social legitimizing elements in the Political thought of the Safavids.

نویسندگان [English]

  • ebrahim tobeyani 1
  • emad afrough 2
  • mohsen alviri 3
1 manager of the department
2 faculty member
3 faculty member
چکیده [English]

Analysis of the relation of territorial identity and social legitimizing elements in the Political thought of the Safavids.
Territorial identity as one of the components of Iranian identity is discussed in this article. For this purpose, the importance and position of the land in a system of thought and social existence of man from one hand and the role and importance of territory in social being and Iranians collective identity from the other hand are discussed.
Talking about Safavid's political thought and the elements of this thought and also how the Safavids used these elements and adapted them in the route of their purpose to revive and strengthen one of the components of Iranian identity that is land or territory and also how the Safavids, exploited the Function of these elements to legitimize their rule, is another aspect of this paper which is discussed.
The approach which is considered to identity in this paper, considers the identity not a complete constant view that will result in fossilization identity and not a quite fluid view resulting in a phenomenon that is prepared and planed by the discourse and power.
But the identity in this approach believe to the stability and sedimentation of some of the elements and characteristics in the nation's culture from one hand and the dynamics and evolution from the other hand.
territorial identity; Legitimizing elements; political thought; safavids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • territorial identity
  • legitimizing elements
  • Political thought
  • Safavids