موانع و چالش‌های فرا روی حق بر توسعه

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jiss.2018.47632.1213

چکیده

طرح و تصویب «اعلامیه حق بر توسعه» در 4 دسامبر 1986 در قالب قطعنامه 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل را باید نقطه عطفی در تلقی توسعه به عنوان حقی بشری دانست. این اعلامیه «حق بر توسعه» را یک حق غیر قابل ‌انکار انسانی تلقی می‌کند که به موجب آن، هر فردی از افراد انسانی و همه‌ مردم حق دارند که در فرآیند توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشارکت داشته و از نتایج آن بهره‌مند گردند. این اعلامیه، توسعه را فرآیندی می‌داند که در آن تمامی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسان تحقق می‌یابد.
علی‌رغم اهمیتی که حق بر توسعه می‌تواند در بسط و گسترش حقوق بشر داشته باشد، تحقق این حق با موانع و چالش‌های اساسی و متعددی روبه‌رو است. سؤالی که این مقاله در صدد یافتن پاسخ آن می‌باشد این است که موانع و چالش‌های فراروی حق بر توسعه کدامند؟
به نظر می‌رسد مهم‌ترین موانع، مشکلات و چالش‌هایی که بر سر راه تحقق و اجرای حق بر توسعه وجود دارند عبارتند از: موانع و چالش‌های راهبردی و ساختاری، موانع و چالش‌های حقوقی و سیاسی، مخاصمات مسلحانه و بحران‌های زیست محیطی.
برای پاسخ به سؤال فوق و اثبات فرضیه مطروحه، این مقاله در قالب چهار گفتار، این موانع و چالش‌ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

موانع و چالش‌های فرا روی حق بر توسعه

چکیده [English]

طرح و تصویب «اعلامیه حق بر توسعه» در 4 دسامبر 1986 در قالب قطعنامه 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل را باید نقطه عطفی در تلقی توسعه به عنوان حقی بشری دانست. این اعلامیه «حق بر توسعه» را یک حق غیر قابل ‌انکار انسانی تلقی می‌کند که به موجب آن، هر فردی از افراد انسانی و همه‌ مردم حق دارند که در فرآیند توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشارکت داشته و از نتایج آن بهره‌مند گردند. این اعلامیه، توسعه را فرآیندی می‌داند که در آن تمامی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسان تحقق می‌یابد.
علی‌رغم اهمیتی که حق بر توسعه می‌تواند در بسط و گسترش حقوق بشر داشته باشد، تحقق این حق با موانع و چالش‌های اساسی و متعددی روبه‌رو است. سؤالی که این مقاله در صدد یافتن پاسخ آن می‌باشد این است که موانع و چالش‌های فراروی حق بر توسعه کدامند؟
به نظر می‌رسد مهم‌ترین موانع، مشکلات و چالش‌هایی که بر سر راه تحقق و اجرای حق بر توسعه وجود دارند عبارتند از: موانع و چالش‌های راهبردی و ساختاری، موانع و چالش‌های حقوقی و سیاسی، مخاصمات مسلحانه و بحران‌های زیست محیطی.
برای پاسخ به سؤال فوق و اثبات فرضیه مطروحه، این مقاله در قالب چهار گفتار، این موانع و چالش‌ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • توسعه
  • حقوق بشر
  • حقوق همبستگی
  • حق بر توسعه
  • موانع حق بر توسعه