تعامل فرهنگی مسجد و جامعه از منظر آموزه‌های دینی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

کارشناس تحریریه

10.22081/jiss.2019.47610.1363

چکیده

امروزه آن‌چه به عنوان میراث و فرهنگ دینی هزارساله اسلامی از آن یاد می‌شود و جوامع اسلامی با تکیه بر همین ذخیره معنوی به حیات اجتماعی خود ادامه داده، عبارت از مجموعه نهادها، ساخته‌ها و اندوخته‌های معنوی و مادی جامعه انسانی اسلامی است که امروزه با نام تمدن اسلامی از آن یاد می‌شود. تمدنی که در اثر مبانی وحیانی خود و رهبری متعالی برترین بندگان خداوند و تعامل صحیح و سازنده با عموم مردم به‌تدریج به بلوغ وضعیت کنونی رسیده است. پایگاه اصلی این تعامل، مسجد بوده است. کانونی که به نظر می‌رسد در دوران معاصر، به سبب عوامل متعدد، از نقش‌آفرینی برجسته آن کاسته شده است.
مقاله حاضر به روشی توصیفی- تحلیلی درصدد است با تکیه بر آموزه‌های دینی، وجوه تعامل فرهنگی مسجد و فرهنگ را در جامعه اسلامی بازخوانی کرده و متناسب با الگوی مطلوب دینی این تعامل، پیشنهاداتی را برای وضعیت موجود ارائه کند.
محوربودن در آموزش و تربیت، الگوبودن در شیوه زیست فردی و اجتماعی و ترسیم شیوه ارتباطات فردی و اجتماعی، الگوی معماری و مانند آنز نمونه‌های بارز و مورد تاکید آموزه‌های دینی و سیره اجتماعی مسلمانان، در باب تعامل فرهنگی مسجد و جامعه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Desirable cultural model mosque and community interaction

نویسنده [English]

  • seifolah ghanbarinik
a
چکیده [English]

Today, what is remembered as the Islamic heritage and religious culture of a thousand years old, and Islamic societies, based on this spiritual reserve, have continued to live their social life, including the collection of institutions, constructs and spiritual and material resources of the Islamic human society, which today is called civilization Islamic is mentioned. The civilization that has come about as a result of its revelation and the transcendent leadership of the most prominent servants of God, and the constructive and constructive engagement with the public has gradually matured. The base of this interaction was the mosque. The focal point that seems to have been reduced in contemporary times due to several factors is its prominent role.
The present article attempts to recapitulate the aspects of the cultural interaction of the mosque and culture in Islamic society based on descriptive-analytical methods. Accordingly, the religious model of this interaction offers suggestions for the status quo.
The axis of education and training, orientation in the individual and social way, and the drawing of the way of personal and social communication, the pattern of architecture, and the like, are examples of the religious teachings and sociological teachings of Muslims about the cultural interaction of the mosque and society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desirable pattern
  • culture
  • interaction
  • mosque
  • community