بررسی رابطه میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش به جامعه در میان دانشجویان شهر قم

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دین و رسانه

2 مدیرگروه ژورنالیسم دانشکده ارتباطات ورسانه های نوین دانشگاه صدا وسیما

3 مدیر گروه فلسفه رسانه دانشکده دین و رسانه قم

10.22081/jiss.2017.47193.1189

چکیده

در عصر حاضر، بهره‌گیری از وسایل ارتباط جمعی به‌عنوان رسانه‌های ارتباطی در دسترس، بخشی جدایی ناپذیر از زندگی است. از سویی در جهان امروز رسانه‌ها به ابزارهایی برای نشر ایدئولوژی‌های گوناگون در سراسر جهان تبدیل شده‌اند و نفوذ رسانه‌ها، پیامدهای در خور توجهی در جنبه‌های گوناگون زندگی انسان‌ها، از جمله نگرش آنها داشته است. این مقاله در صدد بررسی رابطه بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش به جامعه در بین دانشجویان شهر قم بود. به این منظور از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه (با آلفای کرونباخ 834/0) استفاده شده است که نمونه‌ای 638 نفر می باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد: 1ـ بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش به جامعه در بین دانشجویان 381/0 r = رابطه معناداری وجود دارد. 2ـ رابطه بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش به جامعه با متغیرهای کنترلی جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت شغلی، معنادار است که مقدار ضریب همبستگی بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش در مردان 379/0 r = و زنان 377/0 r =، مجردها 413/0 r = و متأهل‌ها 351/0 r =، دانشجویان صرفاً محصل 339/0 r =، شاغل دولتی 432/0 r = و شاغل غیردولتی 237/0 r = می‌باشد. 3ـ رابطه میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با بعد عاطفی 331/0 r =، شناختی 313/0 r = و رفتاری 304/0 r = بوده که به دلیل پایین‌تر بودن ضریب همبستگی در ابعاد شناختی و رفتاری نگرش، اصحاب رسانه در تولیدات خود بیشتر به این ابعاد نگرش اهتمام ورزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between using mass media and attitude toward society among Qom students

نویسندگان [English]

  • Mohsen Moqadami 1
  • Ebrahim Fathi 2
  • Alireza Pooya 3
1 Religion and media collage
2 Head of Department / University of IRIB
3 Director of the Department of Philosophy Media of Religion and Media collage
چکیده [English]

The present thesis is trying to study the relationship between using mass media and attitude toward society among Qom students. As a result, a survey method, Cronbach's alpha (0.834) for questionnaire validity as well as factor analysis were applied. According to Cochran formula with a probability error of 0.03, a sample of 638 subjects were selected. The questionnaires were distributed and collected randomly among the students. The data was analyzed using Pearson correlation coefficient, Path analysis and multiple regression. Findings indicate a positive and significant relationship between using mass media and attitude toward society (r= 0.381). Also there is a positive and significant relationship between using mass media and attitude toward society in terms of control variables such as gender, marital status, and occupation. The correlation coefficient was as follows: men (r= 0.379), women (r=0.377), singles (r= 0.413), married (r= 0.351), students only (r=0.339), state employed students (r= 0.237) and self-employed students (r=0.237). The study also indicates that the relationship between using mass media and attitude aspects was emotional (r=0.331), cognitive (r=0.313) and behavioral (r= 0.304) respectively. Therefore, members of the media must pay more attention to cognitive and behavioral aspects in their production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mass media
  • attitude
  • Iran society
  • Attitude toward society
  • Students’ attitude
  • Qom students