تحلیلی تاریخی بر عناصر و ساختار کالبدی فضایی شهرهای ایرانی اسلامی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22081/jiss.2017.46778.1168

چکیده

در سیر تاریخی اسلام‌گرایی، شهرهای بزرگی شکل گرفتند که در کنار آن‌ها شمار شهرهای کوچک و متوسط نیز افزایش یافت که در عین همسانی و همگونی با سایر شهرها، ویژگی‌های منحصربه‌فردی را از لحاظ کالبدی و فضایی نمایان کردند. ساخت، بافت و بناهای شهری همچون مسجد، بازار، مدرسه، کاروانسرا، سقاخانه، در شهر اسلامی هر کدام نماد و مظهری از مفاهیم، ارزش‌ها و تجلی بسیاری از مفاهیم اسلامی می‌باشند. تحقیق حاضر، با روش توصیفی تحلیلی در قالب مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای ضمن اشاره به ویژگی‌ها و ساخت کالبدی شهرهای ایرانی- اسلامی، به بررسی و تحلیل عوامل ایجاد و تکوین شهرهای ایرانی اسلامی در ابعاد کالبدی فضایی می پردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عناصر کالبدی شهرهای ایرانی اسلامی از لحاظ تاریخی به ارزش‌ها و اعتقادات فرهنگی که ریشه در احکام اسلامی داشته است، بستگی دارد به‌طوری که این عناصر ساختار کالبدی و جنبه‌های گوناگون زندگی مسلمانان را تحت تأثیر قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An historical analysis on elements and structure of spatial physical in cities Iranian - Islamic

نویسندگان [English]

  • Masoud Safaee Pour
  • Jafar Saeedi
Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

In history garlic of Islamism In garlic Islamism history, large cities were formed that on the side of the number of small and medium cities increased that in coordinating with other cities, particularly in terms of physical characteristics are revealed. Structure, texture and urban buildings such as a mosque, market, school, public house , drinking-fountain, in the Islamic City each perfect symbol and emblem of concepts, values and the manifestation of are many Islamic concepts. The present study, with descriptive analysis in the form of documentary and library referring to the features and physical build of Iranian - Islamic cities, to Analyzes the causes engender and development of Iranian - Islamic in the physical dimensions of space. Studies show that physical elements in the cities Islamic Iranian, historically depends to cultural values and beliefs been rooted in Islamic law, So that the elements of the physical structure and the various aspects of Muslim life is affected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structure of spatial physical
  • cities Iranian - Islamic
  • Mosques
  • markets
  • Islamic Rulings