روش‌شناسی بنیادین نظریه‌ی خرده‌فرهنگ‌های جوانانِ ریچارد هبدیج

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

10.22081/jiss.2018.46390.1154

چکیده

ظهور خرده‌فرهنگ‌های جوانان در بریتانیای پس از جنگ جهانی دوم توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرد. ریچارد هبدیج از چهره‌های شاخص مکتب بیرمنگام و از تاثیرگذارترینِ نظریه‌پردازان حوزه‌ی جوانان، با ارایه‌ی الگویی سیاسی و طبقاتی تلاش کرد که این تحولات را تبیین کند. از دید وی، این خرده‌فرهنگ‌ها تلاش می‌کنند با نافرمانی‌های حساب‌شده و مقاومت‌های نمادین، نظم مسلط را به چالش بکشند و واجد انگیزه‌های سیاسی هستند.
نظریه‌ی خرده‌فرهنگ هبدیج هم‌چون هر نظریه‌ی علمی دیگر بر مبادی وجودی معرفتی و غیرمعرفتی خاصی استوار است. مبادی معرفتی نظریه‌ی هبدیج را می‌توان رئالیسم انتقادی، اصالت تضاد، فرهنگ سیاسی‌شده، انسان بدون ذات و در میانه‌ی جبر و اختیار و حقیقت‌ساز و برساختی بودن حقیقت دانست. هم‌چنین این نظریه حاصل تحولات اجتماعی جامعه‌ی در حال توسعه‌ی انگلستان در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم بوده است.
گروهی از جامعه‌شناسان ایرانی کوشیده‌اند از نظریات وی برای تحلیل حیات جوانان در ایران، به ویژه در سال‌های پس از پایان جنگ استفاده کنند. ترسیم دقیق نظریه‌ی خرده‌فرهنگی هبدیج و توجه به مختصات آن نشان‌دهنده‌ی آن است که عدم توجه به مبادی این نظریه، موجب بروز خطا در شناخت وضعیت اجتماعی ایران و ناتوانی محققان از پیش‌بینی وقایع آینده و واکنش‌های این نسل میشود. نتیجه این که نظریه‌پردازان ایرانی باید ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های احتمالی نظریات موجود در حوزه‌ی مطالعات جوانان، به الگوی جدیدی برای تبیین شرایط جامعه‌ی خودشان برسند. این الگو باید از یک‌سو ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های جوان امروز ایرانی را بشناسد و از سوی دیگر ریشه‌ها و سابقه‌ی فرهنگی او را ندیده نگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The basic methodology of youth Subcultures theory of Richard [Dick] Hebdige

چکیده [English]

The basic methodology of youth Subcultures theory of Richard [Dick] HebdigeThe basic methodology of youth Subcultures theory of Richard [Dick] HebdigeThe basic methodology of youth Subcultures theory of Richard [Dick] HebdigeThe basic methodology of youth Subcultures theory of Richard [Dick] HebdigeThe basic methodology of youth Subcultures theory of Richard [Dick] HebdigeThe basic methodology of youth Subcultures theory of Richard [Dick] HebdigeThe basic methodology of youth Subcultures theory of Richard [Dick] HebdigeThe basic methodology of youth Subcultures theory of Richard [Dick] HebdigeThe basic methodology of youth Subcultures theory of Richard [Dick] HebdigeThe basic methodology of youth Subcultures theory of Richard HebdigeThe basic methodology of youth Subcultures theory of Richard HebdigeThe basic methodology of youth Subcultures theory of Richard HebdigeThe basic methodology of youth Subcultures theory of Richard HebdigeThe basic methodology of youth Subcultures theory of Richard HebdigeThe basic methodology of youth Subcultures theory of Richard HebdigeThe basic methodology of youth Subcultures theory of Richard HebdigeThe basic methodology of youth Subcultures theory of Richard HebdigeThe basic methodology of youth Subcultures theory of Richard HebdigeThe basic methodology of youth Subcultures theory of Richard Hebdige

کلیدواژه‌ها [English]

  • خرده‌فرهنگ‌های جوانان
  • مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام
  • مطالعات جوانان
  • جوانان ایرانی
  • روش‌شناسی بنیادین
  • دیک هبدیج