"بررسی« فقر زنانه» در جامعه ایران با توجه به مولفه های عدالت اجتماعی دراسلام "

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه

2 دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان

10.22081/jiss.2017.46304.1149

چکیده

عدالت اجتماعی هماره ازبایسته های مشترک وآرمان های مطلوب جوامع در طول تاریخ بوده است هرچند درتفسیرماهیت و تشخیص مصادیق ومعیارهای آن دیدگاههای مختلفی وجود دارد. اهمیت عدالت اجتماعی در اسلام تابدانجاست که درآیات قرآن تحقق آن به عنوان غایت ارسال رسل معرفی شده است.این امر بدان جهت است که عدالت ،بستر رشد انسانی واخلاقی فردوجامعه است وفقدان آن تأثیرات مخربی را برتمام ساحات زندگی می گذارد.
عدالت اقتصادی ازمهمترین شاخصه های عدالت اجتماعی است که فقدان آن سبب بروز فقردر اقشارجامعه می شود..فقر زنان به معنای افزایش زنان در ترکیب جمعیت فقیر به عنوان یکی از مسائل پیش روی زنان در کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته می باشد که در سالهای اخیررشد به دلایل مختلف بسیاری یافته است .
در این پژوهش باروش توصیفی- تحلیلی،ضمن ارائه تصویری از پدیده فقرزنانه درایران واشاره به اقدامات دولت در پیشگیری و درمان این امر،علل وعوامل آن مورد بررسی قرارگرفته وسپس وضعیت موجود را با توجه به مولفه های عدالت اجتماعی در اسلام مورد سنجش قرارداده وبه دنبال آن راهکارهایی در این موارد ارائه گردیده است. بررسی نشان می دهد علیرغم وجود احکام مترقی اسلام ،فقرزنانه در جامعه ایران حضورجدی دارد که بخش مهمی از آن ناشی از عدم اجرای عدالت اقتصادی مورد نظراسلام در مورد زنان است واین امر با اهدافی که اسلام ازطریق اجرای عدالت، تعقیب می نماید منافات دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of femal poverty in iran regarding to social justice in islam

چکیده [English]

Social justice is always desirable Warm Azbaysth joint societies throughout history, although there are various viewpoints Drtfsyrmahyt and eligibility of its standards. The importance of social justice in Islam Tabdanjast to hand the Koran as the ultimate fulfillment of sending messengers introduced. This is because the justice, human growth substrate devastating impact on all areas of life and lack of ethical Frdvjamh the leaves.
Akhyrrshd years have many different reasons.
the solutions presented in these cases.Social justice is always desirable Warm Azbaysth joint societies throughout history, although there are various viewpoints Drtfsyrmahyt and eligibility of its standards. The importance of social justice in Islam Tabdanjast to hand the Koran as the ultimate fulfillment of sending messengers introduced. This is because the justice, human growth substrate devastating impact on all areas of life and lack of ethical Frdvjamh the leaves.
Akhyrrshd years have many different reasons.
the solutions presented in these cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Social justice in islam"
  • "femal poverty"
  • "iran "