چگونگی جامعه پذیری مهدویت

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jiss.2017.46168.1138

چکیده

جامعه پذیری فرایندی است که به وسیله آن، فرد افکار، معتقدات، ارزش‌ها، الگوها و معیارهای فرهنگ جامعه خود را یاد می‌گیرد.
جامعه پذیری موضوعی بین رشته‌ای است و در حوزه‌های مختلف کاربرد دارد. یکی از حوزه‌های کاربرد آن حوزه دین است.
جامعه پذیری دینی نیز فرایندی است که افراد یک جامعه، با باورها، اعمال، وظایف، آیین‌ها، مراسم، مناسک، ارزش‌ها، هنجارها و نمادهای دینی جامعه خود آشنا می‌شوند و آنها را فرا می‌گیرند؛ و موجب انتقال فرهنگ دینی از نسلی به نسل دیگر می‌شوند.
جامعه پذیری مهدوی به عنوان زیر مجموعه جامعه‌پذیری دینی نیز لازم است زمینه‌هایی به‌وجود آید تا افراد با باورها، ارزش‌ها، هنجارها، رفتارها، آیین‌ها، مراسم و نمادهای اندیشه مهدوی را فرا ‌گیرند و موجب انتقال آنها از نسلی به نسل دیگر ‌شوند.
در این تحقیق به هدف استقرار اندیشه مهدویت و نشان دادن راه‌های انتقال آن از نسلی به نسل دیگر، با بهره‌گیری از روش تحلیلی و توصیفی به این سؤال پاسخ داده شده که از چه راه‌هایی می‌توان اندیشه مهدویت را جامعه پذیر نمود؟
مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق بحث و بررسی از اشکال جامعه‌پذیری مهدوی است که ممکن است به دو شکل: یادگیری و انتقال مستقیم و آشکار و رسمی و یادگیری و انتقال غیر مستقیم و غیر رسمی صورت گیرد؛ و بحث و بررسی از عواملی است‌که در جامعه پذیری مهدوی نقش دارند، و آنها عبارتند از: نهاد خانواده و نهاد تعلیم و نهاد رسانه‌ و نهاد دین و مذهب.
واژگان کلیدی: جامعه‌پذیری، مهدویت، اشکال جامعه‌پذیری، عوامل جامعه‌پذیری؛

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How socialization Mahdism

نویسنده [English]

  • mahmoud malekirad
Faculty
چکیده [English]

1318/5000
Socialization is the process by which a person's thoughts, beliefs, values, patterns and cultural norms of their society learn to lie.
Socialization is an issue between Rshth‌Ay and in different areas of application. One of the areas of application is the field of religion.
Religious socialization processes that individuals in a society, beliefs, actions, tasks, Yyn‌Ha, ceremonies, rituals, values, norms and religious symbols familiar community is dumped and covered them My‌Gyrnd and causes transmission of religious culture from generation to generation is dumped.
Mahdavi society as a subset of religious Jamh‌Pzyry be Bh‌Vjvd Zmynh‌Hayy comes to people with beliefs, values, norms, behaviors, Yyn‌Ha, ceremonies and symbols spread Mahdism and the transfer ‌Gyrnd they ‌Shvnd from generation to generation.
to be measured?
Ast‌Kh factors involved in Mahdavikia socialization, and they are: the family and the education and the media: the institution and the institution of religion.
Key words: Jamh‌Pzyry, messianism, Jamh‌Pzyry forms, Jamh‌Pzyry factors;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Jamh‌Pzyry, messianism, Jamh‌Pzyry forms, Jamh‌Pzyry factors