بررسی تبرج در بین زنان متاهل شهراهواز: یک پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد.

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدچمران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22081/jiss.2017.46084.1126

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تبرج در بین زنان متاهل شهراهواز انجام گردید. رویکرد پژوهشی، از نوع کیفی می باشد و روش مردم نگاری برای انجام عملیات پژوهشی استفاده شد. داده ها با استفاده از مشاهده، مصاحبه باز و عمیق و بررسی اسناد، جمع آوری شده و با استفاده از روش مثلث سازی ترکیب شده اند. روش نمونه گیری، از نوع کیفی- نظری است و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 24 نفر از بین زنان متاهل که رفتار آنان بر اساس پرسش نامه توصیفی تبرج با ملاک های تبرج همخوان بوده است، به عنوان نمونه تحقیق در سه دور مورد مصاحبه قرار گرفتند.
تحلیل داده ها و نتیجه گیری، با استفاده از «نظریه زمینه ای» انجام شد. در این تحقیق، به تبیین و ارائه نظریه به عنوان بخشی از یک پارادایم جدید پرداخته شد. یافته های تحقیق، شامل: تغییرات اجتماعی و تولید مطالبات جدید، نگاه کالایی و سرمایه ای به زنان، تمایل به متمایز سازی خود و هویت مستقل، مدل سازی و الگوسازی توسط سینما، تلویزیون و هنرپیشه ها، فرد گرایی افراطی، مصرف گرایی، مهندسی رضایت و لذت طلبی افراطی، کم رنگ شدن حیای قلبی و رفتاری و تقوا گرایی، قلب مریض، تعارضات زناشویی، طلاق عاطفی و کاهش مهارت و فرصت گفتگو و روابط عاطفی رو در رو می باشند که می توان تمامی مقولات را زیر مقوله «قلب مریض»، قرار داد. به بیان دیگر، قلب مریض «مقوله هسته ای» این نظریه زمینه ای می باشد. طرح ریزی استراتژیک تحقیق، در قالب مدل پارادایمی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Tabarroj (Adornment), among the married women of Ahvaz: AQualitative Research by using Graunded Theory.

نویسندگان [English]

  • Amin Beshkar 2
  • Reza Khjastehmehr 2
  • Sayed Jalal Hashemi 2
چکیده [English]

The present study aims to investigate the Tabarroj (adornment) among the married women of Ahvaz. The approach used in this research is a qualitative methodology and an ethnographic was used to do the investigation actually. The data was collected through observation, open and depth interview, review the records and documents and then were combined using Triangulation method. The sampling method is a theoretical- qualitative one and using theoretical saturation indicator, 24 women, who their behaviors were consistent with tabarroj criteria based on an Tabarroj Descriptive Questionnaire, were interviewed as a sample in three turns.
To analyze the data, the "grounded theory" was used. this research, instead of testing the theory and its confirmation or rejection, deals with explanation and making theory as constrained in a form of a new paradigm. The main findings of this study obtained by using the grounded theory include: social change and generation of new claims, viewing the women as a commodity and capital, tendency for distinguishing themselves and having a unique identity, modeling and mimic from 'characters in the movies and TV, extremist individualism, consumerism, satisfaction engineering and extremist hedonism, loosening the modesty of heart, behavior and pietism, an unwell heart, marital conflict, emotional divorce and loss of skill and opportunity for conversations and a face-to-face intimacy. All the categories can be assigned within category of "unwell heart ". In the other word, it is the 'core category" of the grounded theory. The strategic formulation of the research is given based on a paradigmatic model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tabarroj(adornment)
  • heart and piety modesty
  • unwell heart
  • satisfaction engineering
  • strat
  • Paradigm