تبیین واقعیت پدیدار و روش پدیدارشناسی بر اساس فلسفه هوسرل و باز سازی آن بر اساس فلسفه صدرالمتالهین

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشگاه باقرالعلوم ع

10.22081/jiss.2017.46028.1124

چکیده

چکیده:
در این نوشتار ابتدا برای واقعیت پدیدار هفت ویژگی بر اساس دیدگاه های فلسفی هوسرل بیان می گردد، پس از آن روش پدیدارشناسی ای که هوسرل متناسب با ویژگی های پدیدارها به کار می گیرد تا آنها و ذات آنها را بشناسد، صورت بندی شده و ابعاد و مراحل این روش تبیین می شود. در ادامه چهار ویژگی ای که فلسفه صدرالمتالهین برای پدیدارها قائل است، ذکر می گردد، و پس از آن روش پدیدارشناسی ای که می تواند پدیدارها را (با تعریفی که فلسفه متعالیه از پدیدار ارائه می دهد) توصیف کند، از فلسفه متعالیه استنباط می شود، و در نهایت مراحل و ویژگی ها متفاوتی که این روش بر اساس فلسفه متعالیه پیدا کرده و از روش پدیدار شناسی هوسرل متمایز می گردد، تبیین شده و به تواناییهای پدیدارشناسی بازسازی شده بر اساس فلسفه صدرالمتالهین اشاره خواهد شد.
واژگان کلیدی: پدیدار، پدیدارشناسی، هوسرل، صدرالمتالهین، ذات، اصل، وجود، ماهیت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تبیین واقعیت پدیدار و روش پدیدارشناسی بر اساس فلسفه هوسرل و باز سازی آن بر اساس فلسفه صدرالمتالهین

چکیده [English]

چکیده:
در این نوشتار ابتدا برای واقعیت پدیدار هفت ویژگی بر اساس دیدگاه های فلسفی هوسرل بیان می گردد، پس از آن روش پدیدارشناسی ای که هوسرل متناسب با ویژگی های پدیدارها به کار می گیرد تا آنها و ذات آنها را بشناسد، صورت بندی شده و ابعاد و مراحل این روش تبیین می شود. در ادامه چهار ویژگی ای که فلسفه صدرالمتالهین برای پدیدارها قائل است، ذکر می گردد، و پس از آن روش پدیدارشناسی ای که می تواند پدیدارها را (با تعریفی که فلسفه متعالیه از پدیدار ارائه می دهد) توصیف کند، از فلسفه متعالیه استنباط می شود، و در نهایت مراحل و ویژگی ها متفاوتی که این روش بر اساس فلسفه متعالیه پیدا کرده و از روش پدیدار شناسی هوسرل متمایز می گردد، تبیین شده و به تواناییهای پدیدارشناسی بازسازی شده بر اساس فلسفه صدرالمتالهین اشاره خواهد شد.
واژگان کلیدی: پدیدار، پدیدارشناسی، هوسرل، صدرالمتالهین، ذات، اصل ،وجود، ماهیت

کلیدواژه‌ها [English]

  • پدیدار
  • پدیدارشناسی
  • هوسرل
  • صدرالمتالهین