بررسی رابطه میان انواع «خود» در خودگشودگی جوانان در شبکه های اجتماعی «مطالعه موردی سایت کلوب دات کام»

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

هیات علمی - مدیر گروه

10.22081/jiss.2020.68670

چکیده

مسئله تحقیق این است که کاربران شبکه اجتماعی کلوب، از میان انواع خودها، چگونه خودشان را در کلوب معرفی و اظهار می‌کنند.. بنیان نظری این تحقیق به بررسی آراء و نظرات اندیشمندان در حوزه کنش متقابل نمادین، خود و معرفی خود پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل همه کاربران فعال و جوان سایت کلوب دات کام است. نمونه گیری این تحقیق از نوع در دسترس و با تعداد نمونه 370 نفر انجام گرفت. روش این پژوهش از نوع پیمایشی و به صورت آنلاین و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که پس از انجام پیش آزمون روایی و پایایی آن تأیید گردیده است. و علاوه بر پرسشنامه، مشاهده پروفایل کاربران نیز به عنوان راه دوم ابزار گردآوری اطلاعات بررسی گردید. در این پژوهش برای داوری تجربی از آزمون‌های توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد کاربران برای معرفی خودشان، خود را شخصی موفق، نخبه، مثبت و توانمند معرفی می‌کنند و همچنین خود را کمتر شخص غیر مذهبی و مخالف نظام حاکم معرفی کرده‌اند نتایج تبیینی حاکی از آن است که میان جنسیت و نحوه خوداظهاری تفاوت معنادار وجود دارد. مشاهده پروفایل کاربران نیز نشان داد که کاربران در معرفی خود سعی می‌کنند خودی مثبت، آرمان گرایانه و کمال خواه معرفی کنند که شاید به دور از واقع باشد و طبق نظریه گافمن به نوعی، نقش بازی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی رابطه میان انواع «خود» در خودگشودگی جوانان در شبکه های اجتماعی «مطالعه موردی سایت کلوب دات کام»

نویسنده [English]

  • davood rahimisojasi
چکیده [English]

مسئله تحقیق این است که کاربران شبکه اجتماعی کلوب، از میان انواع خودها، چگونه خودشان را در کلوب معرفی و اظهار می‌کنند.. بنیان نظری این تحقیق به بررسی آراء و نظرات اندیشمندان در حوزه کنش متقابل نمادین، خود و معرفی خود پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل همه کاربران فعال و جوان سایت کلوب دات کام است. نمونه گیری این تحقیق از نوع در دسترس و با تعداد نمونه 370 نفر انجام گرفت. روش این پژوهش از نوع پیمایشی و به صورت آنلاین و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که پس از انجام پیش آزمون روایی و پایایی آن تأیید گردیده است. و علاوه بر پرسشنامه، مشاهده پروفایل کاربران نیز به عنوان راه دوم ابزار گردآوری اطلاعات بررسی گردید. در این پژوهش برای داوری تجربی از آزمون‌های توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد کاربران برای معرفی خودشان، خود را شخصی موفق، نخبه، مثبت و توانمند معرفی می‌کنند و همچنین خود را کمتر شخص غیر مذهبی و مخالف نظام حاکم معرفی کرده‌اند نتایج تبیینی حاکی از آن است که میان جنسیت و نحوه خوداظهاری تفاوت معنادار وجود دارد. مشاهده پروفایل کاربران نیز نشان داد که کاربران در معرفی خود سعی می‌کنند خودی مثبت، آرمان گرایانه و کمال خواه معرفی کنند که شاید به دور از واقع باشد و طبق نظریه گافمن به نوعی، نقش بازی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • پیمایش آنلاین
  • خوداظهاری
  • کلوب دات کام
  • کنش متقابل نمادین
  • گافمن