بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به پاپ شدن نوحه: (مطالعه موردی؛ دیدگاه عزاداران مرد هیئت های عزاداری شهر خرم آباد در سال 95 ـ 94)

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی

2 مدرس

10.22081/jiss.2020.68665

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نوحه پاپ در بین جوانان هیئت های عزاداری شهر خرم آباد پرداخته است. نمونه تحقیق شامل 301 نفر از عزاداران هیئت های عزاداری شهر خرم آباد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. به منظور تبیین عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نوحه پاپ از نظریات: فیش باین ـ آیزن، جورج گربنر، ماکس وبر، پیربوردیو، میلتون یینگر و تئودور آدورنو استفاده شده است. در این پژوهش تأثیر متغیرهای؛ شرکت در مراسم، ریتم موسیقی، شبکه های اجتماعی، عقلانیت ابزاری ،ذائقه مصرف و پایگاه اجتماعی بر گرایش به نوحه پاپ سنجیده گردید. برای تبیین نتایج از آمارهای توصیفی ، جداول فراوانی، رگرسیون چند متغیره استفاده شد. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ ،و به منظور سنجش اعتبار ابزار اندازه گیری از اعتبار صوری استفاده شد. میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه 806/0 بود که نشانگر پایا بودن پرسشنامه بود. نتایج تحقیق نشان دادند؛ شرکت در مراسم، شبکه های اجتماعی، ریتم موسیقی و عقلانیت ابزاری بر گرایش افراد به نوحه پاپ تأثیر دارند در حالی که پایگاه اجتماعی و ذائقه افراد بر گرایش آن ها به نوحه پاپ تأثیری نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Influencing Social Factors on Attitudes toward pop mourning: (case study, Khorramabad male mourners view in 2015-2016)

چکیده [English]

The present study have investigate influencing social factors on attitude toward pop mourning among youth mourners in Khoramabad city. The sample of study were 301 persons of youth mourners in Khoramabad city that have been selected via cluster sampling method. In order to explain the social factors affecting the tendency to pop dirge is used views of: Fishbayn- Eisen, George Graebner, Max Weber, Pierre bourdeiu, Milton Yyngr and Theodor Adorno. In this study variables; attend, rhythm, music, social network, instrumental rationality, consumer tastes and social status were determined tendency to pop dirge. To explain the results was used of descriptive statistics, frequency tables and multiple regression. In order to assess the reliability of questionnaire was used Cronbach's alpha coefficient, and to measure the validity of the research instrument was used face validity. The Cronbach's alpha was .806, indicating the reliability of the questionnaire. The results showed variables; attend, social network, music rhythms and instrumental rationality affect the tendency of people to pop dirge while variables; social status and taste of people did not affect their tendency to pop dirge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer Tastes
  • Music Rhythms
  • Social Network
  • instrumental rationality
  • Tendency to Pop Dirge