رابطه فرهنگ و سیاست: تبیین جایگاه ارزش های دینی در سینمای ایران در دهه 60، 70 و 80 در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

10.22081/jiss.2020.68664

چکیده

هدف از تشکیل حکومت دینی در اسلام فراهم آوردن زمینه‌های مناسب تربیتی برای رسیدن انسان به کمال می‌باشد. اصلاح یک جامعه از اصلاح فرهنگی آن آغاز می شود، مهمترین وظیفه ی فرهنگ تربیت انسان است که رسانه‌های جمعی عموماً بعنوان مهمترین کانال‌های فرهنگ ساز، که هدایتگری روند کلی فرهنگ جامعه را بر عهده دارند، در این زمینه نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌نمایند. از جمله ابزارهای فرهنگی که در اختیار حکومت است و تأثیر بسیاری بر مهندسی ذهن و مدیریت افکار عمومی دارد و زمینه ساز تربیت انسان‌ها می‌شود رسانه به طور اعم و سینما به طور اخص می‌باشد هدف این پژوهش آن است که از طریق روش تحلیل محتوای کمی و کیفی فیلم‌های سینمایی به بررسی این موضوع بپردازد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت دینی تا چه حد توانسته است از ابزار سینما جهت فراهم آوردن شرایط تربیتی برای مردم و جهت دهی به افکار آنها در راستای تربیت دینی استفاده نماید. یافته‌های پژوهشی بر اساس داده‌های کمی و کیفی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشرفت هایی که در زمینه های مختلف داشته است اما سینما همتراز با سایر پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران نبوده و در استفاده از این ابزار در جهت تحقق تربیت دینی افراد چندان موفق عمل نکرده است.استفاده از ارزش‌های دینی در سینما بسیار کم و حتی فیلم هایی هم که موضوع اصلی آنها به یک موضوع دینی اختصاص دارد در واقع موضوع را بسیار ساده انتخاب و در پرداختن به آن هم بسیار ساده کار کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

رابطه فرهنگ و سیاست: تبیین جایگاه ارزش های دینی در سینمای ایران در دهه 60، 70 و 80 در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده [English]

  • zohre shams
Esfahan Univercity
چکیده [English]

هدف از تشکیل حکومت دینی در اسلام فراهم آوردن زمینه‌های مناسب تربیتی برای رسیدن انسان به کمال می‌باشد. اصلاح یک جامعه از اصلاح فرهنگی آن آغاز می شود، مهمترین وظیفه ی فرهنگ تربیت انسان است که رسانه‌های جمعی عموماً بعنوان مهمترین کانال‌های فرهنگ ساز، که هدایتگری روند کلی فرهنگ جامعه را بر عهده دارند، در این زمینه نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌نمایند. از جمله ابزارهای فرهنگی که در اختیار حکومت است و تأثیر بسیاری بر مهندسی ذهن و مدیریت افکار عمومی دارد و زمینه ساز تربیت انسان‌ها می‌شود رسانه به طور اعم و سینما به طور اخص می‌باشد هدف این پژوهش آن است که از طریق روش تحلیل محتوای کمی و کیفی فیلم‌های سینمایی به بررسی این موضوع بپردازد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت دینی تا چه حد توانسته است از ابزار سینما جهت فراهم آوردن شرایط تربیتی برای مردم و جهت دهی به افکار آنها در راستای تربیت دینی استفاده نماید. یافته‌های پژوهشی بر اساس داده‌های کمی و کیفی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشرفت هایی که در زمینه های مختلف داشته است اما سینما همتراز با سایر پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران نبوده و در استفاده از این ابزار در جهت تحقق تربیت دینی افراد چندان موفق عمل نکرده است.استفاده از ارزش‌های دینی در سینما بسیار کم و حتی فیلم هایی هم که موضوع اصلی آنها به یک موضوع دینی اختصاص دارد در واقع موضوع را بسیار ساده انتخاب و در پرداختن به آن هم بسیار ساده کار کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • religious values
  • culture
  • Politics
  • cinema