ساحت اجتماعی سکولاریسم

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jiss.2020.68662

چکیده

این نوشتار که درصدد پاسخگویی به پرسش چگونگی تأثیر سکولاریسم بر ساحت اجتماعی بشر ‏است، با اذعان به تأثیر سکولاریسم به مثابه یک تفکر بر ابعاد و ساحات مختلف حیات بشر، چگونگی و ‏میزان تأثیرگذاری آن بر ساحت اجتماعی را به روش توصیف و تحلیل مطمح نظر قرار داده است. ساحت ‏اجتماعی مشتمل بر عناصر و زمینه‌های مختلفی از جمله ساختار و نهادهای اجتماعی، اخلاق و ارزش‌های ‏اجتماعی،‌ قوانین و قواعد اجتماعی، رفتارها و روابط اجتماعی، ‌برنامه‌ریزی و مدیریت اجتماعی و ‏جنبش‌ها،‌ گروه‌ها و آیین‌های جدید می‌باشد که نوع تأثیرگذاری سکولاریسم بر هریک از آنها متفاوت ‏بوده و با توجه به غرض اصلی این تفکر که بی‌اثر ساختن و در نهایت زدودن دین از عرصه حیات ‏اجتماعی بشر است، مشخص شد که در خلاء آموزه‌های دینی، این عرصه در چنبره تفکر عرفی‌گرایی به ‏تنگنا افتاده و به تدریج زمینه‌های نفوذ و جریان دین در حیات فردی و اجتماعی بشر سد می‌گردد. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social aspect of secularism

چکیده [English]

This paper seeks to answer the question how the social aspect of human ‎secularism, Acknowledging the influence of secularism as a reflection on the ‎different aspects and areas of human life, How and its influence on the social ‎dimension considers the analytical method.How and its influence on the social ‎dimension considers the analytical method. Social aspects and elements ‎including various fields such as social structures and institutions, Moral and ‎social values, laws and social norms, behaviors and social relations, planning ‎and management and social movements, Groups and new rituals that type of ‎influence of secularism on each of them are different And according to the ‎main purpose of the notion that removing religion from public life and ‎ultimately ineffective the man, It was found that in the vacuum of religious ‎doctrine, this field secularism thinking on the horns of the dire straits And ‎gradually areas of influence and current individual and social life, religion is a ‎barrier.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • «social structures and institutions»
  • «Moral and social values»
  • «laws and social ‎norms»
  • «behaviors and social relations»
  • «planning and management» «social ‎movements»‎