رابطه ی فرهنگ و سیاست: تبیین جایگاه ارزش های دینی در سینمای جمهوری اسلامی ایران در دهه ی 60، 70 و80 شمسی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

10.22081/jiss.2020.68661

چکیده

هدف از تشکیل حکومت دینی در اسلام فراهم آوردن زمینه‌های مناسب تربیتی برای رسیدن انسان به کمال می‌باشد. اصلاح یک جامعه از اصلاح فرهنگی آن آغاز می شود، مهمترین وظیفه ی فرهنگ تربیت انسان است که رسانه‌های جمعی عموماً بعنوان مهمترین کانال‌های فرهنگ ساز، که هدایتگری روند کلی فرهنگ جامعه را بر عهده دارند، در این زمینه نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌نمایند. از جمله ابزارهای فرهنگی که در اختیار حکومت است و تأثیر بسیاری بر مهندسی ذهن و مدیریت افکار عمومی دارد و زمینه ساز تربیت انسان‌ها می‌شود رسانه به طور اعم و سینما به طور اخص می‌باشد هدف این پژوهش آن است که از طریق روش تحلیل محتوای کمی و کیفی فیلم‌های سینمایی به بررسی این موضوع بپردازد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت دینی تا چه حد توانسته است از ابزار سینما جهت فراهم آوردن شرایط تربیتی برای مردم و جهت دهی به افکار آنها در راستای تربیت دینی استفاده نماید. یافته‌های پژوهشی بر اساس داده‌های کمی و کیفی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشرفت هایی که در زمینه های مختلف داشته است اما سینما همتراز با سایر پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران نبوده و در استفاده از این ابزار در جهت تحقق تربیت دینی افراد چندان موفق عمل نکرده است.استفاده از ارزش‌های دینی در سینما بسیار کم و حتی فیلم هایی هم که موضوع اصلی آنها به یک موضوع دینی اختصاص دارد در واقع موضوع را بسیار ساده انتخاب و در پرداختن به آن هم بسیار ساده کار کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Religious Values Position in Cinema of Islamic Republic of Iran during 3 decades (60s, 70s, 80s,).

نویسنده [English]

  • zohre shams
Esfahan Univercity
چکیده [English]

In Islam, a religious government is established to provide appropriate conditions for educating human- which in turn- helps mane to reach his perfectness. The main purposes of Islamic government are educating and moral development of human. The missions of holy Prophets and divine religions were based on divine education of human. Prophet Mohammad (PBUH) was sent to educate and guide human kind towards God, which also can be considered as the basis of religious culture.
From the point of view of Islamic School and Alavian government culture, religious government is one of the main tools through which a society reaches perfectness and transcendence.
As from the point of view Islamic culture, human life is the time during which a man can reach perfectness and eternal genuineness, therefore a government can be considered as an appropriate channel to reach this purpose. Also the government has the required capabilities for the transcendence and maturity of man and provides the conditions for applying them appropriately. In this way, the Islamic government is the required authority to provide the conditions needed for the intended cultural education of mankind. It is because a constructive and pioneer culture can helps for human and society guidance in both individual and social aspects. A culture has two dimensions; individual and social which the former is related to human and his prosperity and the latter is seen in human social life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: education
  • religious values
  • culture
  • Politics
  • cinema