چارچوب نظریه پیشرفت و تکامل از منظر استاد شهید مطهری

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس شورای عالی انقلاب فرهنگی

2 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

10.22081/jiss.2020.68660

چکیده

کشور ایران با گذشت نزدیک به 40 سال از انقلاب اسلامی ، نیازمند الگویی بومی و اسلامی برای پیشرفت و توسعه می باشد. الگویی که متناسب با مبانی شکل گیری انقلاب و در جهت اهداف ترسیمی رهبران الهی آن باشد .
به منظور ترسیم الگوی پیشرفت، اولین گام مفهوم پردازی است و هدف آن رسیدن به چارچوبی نظری برای یافتن حدود و ثغور پیشرفت است . فواید دیگر آن ، "امکان تشخیص پیشرفت واقعی از پیشرفت مجازی" و توان تشخیص پیشرفت صحیح از غیر آن است .
در این تحقیق به بررسی مفهوم و مبانی و انواع تکامل جامعه انسانی از منظر استاد شهید مرتضی مطهری پرداخته شده است و در نهایت به چارچوبی نظری برای تعیین حدود پیشرفت منتهی گردیده است . در این چارچوب ، انواع پیشرفت در 6 عرصه معنوی ، روحی ،جسمی ، فرهنگی و تمدنی به شکل نمواری تصویر شده است . البته در ادامه این مسیر با ترسیم روابط میان این شش عرصه و وزن دهی به این روابط بر اساس تقدم و تأخر و اهم و مهم کردن آن می توان این چارچوب را تکمیل و از آن در الگو پردازی پیشرفت در حوزه های مختلف اجتماعی بهره جست .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The theoretical framework of development in terms Motahari

چکیده [English]

After nearly 40 years of the Islamic Republic Prbrktsh, requires local and Islamic model for progress and development.
A model that fits with the principles of the revolution and to be the subject of divine leaders.
In order to depict the model of development, the first step "conceptualisation" and to "achieve a theoretical framework" for "Find the limits of progress" is.
Other benefits of it, "to identify the real progress of a virtual development" and "progress determine the correct otherwise" is.
In this study, the concept and principles of development of human society from the perspective of a professor of martyr Morteza Motahhari has been paid.
And ultimately it led to a conceptual framework to "set up around the concept of progress."
In this framework, types of the Progress in spiritual, emotional, physical, cultural and civilizational dimensions presented in the chart
Following this process, however, this theoretical framework Can be completed showing the relationships between the dimensions and weight of these relationships and Precedence and degrees of importance to them
Then use it to "Pattern making progress" in the fields of social

کلیدواژه‌ها [English]

  • theory of progress
  • real progress
  • virtual progress