تفسیر المیزان و قرائتی دیگر از فلسفه تاریخ جهت پیشرفت اجتماع

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)

2 استاد یار گروه علوم اجتماعی و رئیس دانشکده علوم انسانی

3 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله بروجردی(ره)

10.22081/jiss.2017.44138.1075

چکیده

پیشرفت اجتماع و نیل جوامع و تمدنها به سعادت و کمال، آرزوی دیرینه بشر است. «اندیشه پیشرفت » از سوی فیلسوفان، مورخین، اقتصاددانان و جامعه شناسان تعاریف گوناگونی داشته و مصادیق مختلفی را شامل شده است.
تکوین و قدرت نفوذ اندیشه پیشرفت اجتماع، نیازمند ابتنای آن بر مبانی نظری استوار و محکمی چون «فلسفه تاریخ» است.
«ماهیت تاریخ» و «عوامل محرک تاریخ» دو مولفه مهم فلسفه تاریخ به شمار می‌آید. فیلسوفان تاریخ و جامعه شناسان، «ماده» را ماهیت و موضوعاتی مانند (نژاد)، (عوامل جغرافیایی)، (نظریه الهی)، (قهرمانان)، (اقتصاد) را از مهم‌ترین عوامل محرک تاریخ بر شمرده اند.
این نگاشته بر آن است تا براساس تفسیر شریف المیزان و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی یکی از مهم ترین اقسام مبانی نظری«اندیشه پیشرفت اجتماع» یعنی «فلسفه تاریخ» را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد و با ارائه دلایل مهمی، «اختلاف» را به عنوان ماهیت و «دین» را به عنوان عامل محرک تاریخ معرفی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Al-Mizan and reading of the philosophy of history to social progress

نویسندگان [English]

  • ayyoub amraei 1
  • maryam nazarbaigi 3
3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله بروجردی(ره)
چکیده [English]

Abstract:
The development of community as well as the welfare and perfection of societies and civilizations have long been yearned by human being.
The "Development Theory" has been given various definitions by the philosophers, economists and sociologists, including different denotations.
The formation and influence of "Community Development Theory" requires it to be based on consistent theoretical bases like the "Philosophy of History".
The "nature of history" and "stimulant factors of history" are considered as two main components of the philosophy of history. The philosophers of history and sociologists mention "material" as the "nature" and issues like race, geographical factors, divine theory, heroes, economy and human nature as stimulant factors of history.
Based on verses of the holy Qurān and according to Al- Meezān Exegesis, it could be strongly claimed that "Difference" is the nature and "Religion" is the stimulant factor of history
.Based on verses of the holy Qurān and according to Al- Meezān Exegesis, it could be strongly claimed that "Difference" is the nature and "Religion" is the stimulant factor of history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • progress
  • society
  • Philosophy
  • history
  • Qur'an
  • Al-Mizan