الگوی کنترل درونی اخلاق محور؛ در سیاست‌گذاری جنایی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه عدالت؛ مدرس حوزه و دانشگاه

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

10.22081/jiss.2020.68654

چکیده

چکیده
الگوهای کنترل جرم، آنگاه می‌تواند به پیش‌گیری موثر از جرم، منجر گردد، که با بافت و ساختار اجتماعی جامعه مقصود، هماهنگ باشد. در واقع بی‌استفاده ماندن ظرفیت ‌های بومی در جامعه، کارآیی سیاست ‌های جنائی را کاهش می‌دهد. در این مقاله برآنیم با استفاده از روش تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای، الگوی بومی به نام «الگوی کنترل درونی اخلاق ‌محور از جرم» را ارائه دهیم. این الگو بیشتر کنشی و ریشه‌ای است و با ایجاد تغییر در نگرش و باورهای افراد، به تولید مقاومت درونی در برابر جرم می‌پردازد. این الگو هم از منطق درون دینی ناشی می‌شود؛ هم با منطق برون دینی پشتیبانی می‌گردد. دیدگاه‌هایی همچون مبارزه با هوای نفس و نیز ضرورت عدالت قاضی از سویی و نظریاتی همچون «کنترل اجتماعی» و «اقتضائات جامعوی» از سوی دیگر، توجیه‌کننده این الگو می‌باشند. بر اساس این الگو، می‌توان اخلاقی سازی سنین تربیت پذیر، تولید نهادهای اجتماعی بسط دهنده اخلاق، اشباعِ فضای دادرسی و اجرای کیفر هم در بعد ظاهری و هم در بعد محتوایی، از فضائل اخلاقی را پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal control model based ethics, criminal policy

نویسندگان [English]

  • Ali Ghobadian 1
  • Mohamadali Hajidehabadi 2
چکیده [English]

Abstract
Patterns of crime control, it can be effective prevention of crime, lead,to the social structure of the object, match. In fact, unworkable stay indigenous capacity in the community,Reduces the effectiveness of criminal policy. In this paper, using the analytical method and the use of library resources,Indigenous pattern called "internal control ethical pattern of crime" offer. This model is more radical action And a change in attitudes and beliefs of people The internal resistance against mass production deals. This pattern also arises from the logic of inter-religious, inter-religious is supported by logic. Views such as fighting passion and also the need for justice on the one hand judge And theories like "social control" and the "societal demands" on the other hand, the justification for this model are. The model can be moral upbringing of age, social institutions expand production of ethics, litigation and criminal saturated atmosphere both in appearance and in terms of content, the moral virtues recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Internal control
  • Islamic ethics
  • Immoralities
  • crime control policy
  • Localization