زیست‌جهان‌های چندگانه (مقایسه نگرش‌های دینی جوانان دانشجو و غیردانشجو با توجه به فرایندمدرنیزاسیون)

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

10.22081/jiss.2020.68652

چکیده

با آغاز و گسترش مدرنیته نهادهای مختلف و گوناگونی پا به عرصۀ زندگی اجتماعی و فردی گذاشتند. گسترش این نهادها و نقش فعالشان در زندگی بشر موجب نفوذ پیامدهای مدرنیته در ابعاد مختلف زندگی انسان عصر مدرن شده است. یکی از نهادهای مدرن دانشگاه و یکی از جنبه های فردی که دستخوش تحول شده است، هویت دینی است. هدف مقالۀ حاضر فهم چگونگی تأثیرپذیری هویت دینی جوانان از محیط دانشگاه است. در تحقیق حاضر از نظریۀ پیتر برگر و روش روان‌شناسی گفتمانی که با روش مراجع محوری تکمیل شده است، استفاده شده و با 13دانشجو و 5 غیر دانشجو مصاحبه عمیق صورت گرفته است. پس از تحلیل متن مصاحبه‌ها و کدبندی سه مرحله‌ای توصیفی، تفسیری و تبیینی، نتیجه حاکی از این است که دانشگاه موجب گستردگی زیست‌جهان دانشجویان و تقویت روحیه پرسشگری در آن‌ها می‌شود؛ اما چگونگی بهره بردن از این امکان و برداشت از اطلاعات به پیش زمینه‌های قبل از ورود به دانشگاه و تمایلات درونی دانشجویان بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Plurality of life-word (Compare the attitudes of young people, students and non students due to religious and social modernization)

نویسندگان [English]

  • faeze kamali
  • maziyar jafroodi
چکیده [English]

Profound impact of modernity through different organizations in different aspects of life in the modern age is taken. One of the aspects is religious identity and one of the most important educational institutions، especially universities.. One of the proposed theories about the effects of modern society modern institutions is ، particularly through educational institutions is Peter Berger's Peter Berger's theory and discursive psychology and Reference Center has been used and Depth interviews were conducted with 13 students and 5 non-students. the sample is Including close friends researcher. After analysis of interviews and a three-step encoding descriptive، interpretative and explanatory ، Resul shows that the impact of university to amplification of plurality of life-word and The spirit of inquiry but how to take advantage of this chance and impressions information It depends to background before entering the university and inner desires of the students. Students more than non-student analyze and think critically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : university
  • modernization
  • thinking strategically
  • religiosity
  • plurality of life-word